PAH i rötslam

PAH betyder polyaromatiska kolväten. Dessa återfinns exempelvis i oljor och i avgaser från förbränning. En stor källa för PAH i rötslammet är biltrafiken via trafikdagvattnet.
Medelkoncentration av PAH i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

PAH-halterna har legat på en ganska stadig nivå de senaste åren med en trend nedåt särskilt i Henriksdal. PAH finns som markförorening på många håll i staden och kan frigöras när marken exploateras. PAH kan också liksom flera av metallerna förekomma i gamla sediment i ledningsnätet och föras med in till reningsverken vid rensningar av rör och tunnlar.
Diagram TEMA.6.5.1
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument