PCB i fisk

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden hos levande organismer. Man kan se i den nationella övervakningen av miljögifter att halten PCB i fisk minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

År 2010 startade en årlig övervakning av halten PCB i abborre från tre av Stockholms vattenområden; Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Sedan 2013 ingår även Brunnsviken i övervakningen och sedan 2016 även Ulvsundasjön. Under 2016 och 2017 analyseras PCB i abborre i ytterligare ett antal sjöar i Stockholm. Eftersom PCB ansamlas i fettet mäts PCB oftast som mängd per gram fett (fettvikt). Halterna av PCB i den nationella övervakningen av miljögifter mäts på fettviktsbasis.

Diagrammet visar medelhalter av summan av sju varianter (kongener) av PCB i abborre mätt på fettviktsbasis. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status.

Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum
Brunnsviken  5,0 2016
Djurgårdsbrunnsviken  3,8 2016
Drevviken  2,2 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  1,3 2016
Fiskarfjärden (Vårberg)  1,3 2016
Görväln  0,3 2016
Judarn  0,2 2016
Lilla Värtan  1,9 2016
Långsjön  0,6 2016
Magelungen  0,8 2016
Riddarfjärden  2,0 2016
Råcksta Träsk  0,9 2016
Ulvsundasjön  2,6 2016
Årstaviken  3,7 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk i Stockholm 2013.

Kommentar

Trots att PCB förbjöds i Sverige redan på 1970-talet återfinns PCB fortfarande i fisk i sjöar eftersom dessa ämnen bryts ner mycket långsamt. Generellt sett är halterna av PCB i fisk högre i södra delen av Sverige jämfört med längre norrut.

I Årstaviken och Drevviken var de uppmätta halterna i samma storleksordning år 2013 som 2010, medan de i Djurgårdsbrunnsviken var ungefär fyra gånger lägre år 2013 än 2010. Den analyserade fisken har varierat i storlek mellan provlokaler och år vilket kan påverka skillnaden i halter.

Halterna av PCB i Stockholms fisk är kraftigt förhöjda jämfört med halter uppmätta i den nationella övervakningen av PCB i fisk.

För att motsvara god ekologisk status ska halten i fisk vara <125 µg/kg i sjöar och <75 µg/kg i kustvatten.