Sanerade byggnader med PCB

Inventeringar av fastighetsbeståndet pågår och är färdigt till 99 procent. PCB-förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2007, reglerar såväl inventering som sanering. Genom ändring i PCB-förordningen i augusti 2010 omfattas byggnader som fogats om före år 1999 av förordningens krav på inventering och, vid behov, sanering.

Om PCB-halten är över 500 mg/kg krävs sanering inom de närmaste åren. Olika slutdatum har satts upp och samtliga saneringar ska enligt förordningen vara slutförda till halvårsskiftet år 2016. Fogar med lägre PCB-halt, 50-500 mg/kg, ska omhändertas i samband med ombyggnad/rivning.

Andel byggnader med PCB i fogmassa som har sanerats.
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

PCB i fogmassor har påträffats i omkring 800 byggnader i Stockholm. 93 procent av dessa var sanerade i december 2019.

Problemet med återkontaminering av den nya fogmassan innebär dock att en rad byggnader sanerats om eller kommer att bli tvingade att göra det i framtiden.

Indikator TEMA.6.6.4
Senast uppdaterad: 2020-03-13
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Tema

Dokument

Fogmassor med PCB

Vill du läsa mer om PCB i byggnader? Rapporten Fogmassor med PCB - Handbok för fastighetsägare beskriver vad PCB är, hur man inventerar PCB mm.

PCB i Inomhusmiljön

Rapporten PCB i Inomhus-miljön är en kartläggning av PCB-halter i inomhusluft och damm i utvalda lägenheter i Stockholm.