Sanerade byggnader med PCB

Inventeringar av fastighetsbeståndet pågår och är färdigt till 99 procent. PCB-förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2007, reglerar såväl inventering som sanering. Genom ändring i PCB-förordningen i augusti 2010 omfattas byggnader som fogats om före år 1999 av förordningens krav på inventering och, vid behov, sanering.

Om PCB-halten är över 500 mg/kg krävs sanering inom de närmaste åren. Olika slutdatum har satts upp och samtliga saneringar ska enligt förordningen vara slutförda till halvårsskiftet år 2016. Fogar med lägre PCB-halt, 50-500 mg/kg, ska omhändertas i samband med ombyggnad/rivning.

Andel byggnader med PCB i fogmassa som har sanerats.
Datakälla: Databasen EcoFast, Miljöförvaltningen

Kommentar

PCB i fogmassor har påträffats i 811 byggnader i Stockholm. 81 av dessa byggnader innehåller s.k. låghaltig fog och har därför inga slutdatum för sanering. Av de byggnader som innehåller fogmassor där slutdatum för avlägsnande finns i förordningen var 538 dessa sanerade i december 2016.

Felkällor i sammanhanget utgörs dels av äldre byggnader som renoverats under aktuell period och dels av att vissa byggnader, t.ex. Fortums elstationer, inte funnits registrerade på heltäckande sätt. Problemet med återkontaminering av den nya fogmassan innebär också att en rad byggnader sanerats om eller kommer att bli tvingade att göra det i framtiden.

Diagram TEMA.6.6.4
Senast uppdaterad: 2017-02-24
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Tema

Dokument

Fogmassor med PCB

Vill du läsa mer om PCB i byggnader? Rapporten Fogmassor med PCB - Handbok för fastighetsägare beskriver vad PCB är, hur man inventerar PCB mm.

PCB i Inomhusmiljön

Rapporten PCB i Inomhus-miljön är en kartläggning av PCB-halter i inomhusluft och damm i utvalda lägenheter i Stockholm.