Projekt ska hitta metoder att övervaka miljögifter

Vilka miljögifter är det som påverkar människors hälsa, och hur kan vi bäst följa upp hur mycket hälsofarliga kemikalier vi utsätts för? Stockholms stad har inlett ett projekt där forskare vid Swetox har i uppdrag att ta fram effektiva sätt att hitta indikatorer för stadens pågående kemikaliearbete.

Stockholms stad arbetar på olika sätt mot visionen "ett giftfritt Stockholm". I stadens kemikalieplan 2014-2019 beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras för att nå visionen, till exempel rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial och minska barns exponering för farliga ämnen.

Under 2017 inleds ett projekt där Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, Swetox, på uppdrag av Stockholms stad ska ta fram ett förslag på indikatorer för stadens kemikaliearbete. Swetox är ett konsortium med 11 svenska universitet och fokuserar på kemikalier, hälsa och miljö.

Målet med projektet är att ta fram en plan för hur staden kan övervaka hur kemikalier påverkar människors hälsa. Vilka kemikalier handlar det om, och vilka är viktigast att fasa ut? Hur mäter man på bästa sätt hur mycket kemikalier människor utsätts för, till exempel genom att ta prover på blod och bröstmjölk? Tanken är att bestämma bra indikatorer, som sedan kan mätas över tid.

Med hjälp av resultatet kan Stockholm utveckla metoder för att byta ut farliga kemikalier i produkter och minska kemikalieexponeringen för foster, barn, unga och kvinnor i fertil ålder.

Projektet är indelat i flera faser, där den första inleds 2017. I fas 1 ska kriterier tas fram för hälsorelaterad övervakning av kemikalier, hur kemikalierna ska prioriteras och vilka bioindikatorer som ska användas, alltså vilka prover som ska tas på människor.

I kommande faser i projektet görs fler studier och projektet ska sedan utvärderas och ge förslag till åtgärder.

Artikel TEMA.6.1
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Kontakt