TBT i rötslam

Medelkoncentration av TBT i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Färgruta Totalt 3-årsmedel
Färgruta Bromma
Färgruta Henriksdal
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

I slammet hittas också andra tennorganiska föreningar som dibutyltenn, monobutyltenn, men inte trifenyltenn.
Indikator TEMA.6.7.2
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt