TBT i sediment

Omfattande användning av tributyltenn (TBT) i båtbottenfärger under många år har lett till en utbredd förorening av sjöbottnar i Mälaren och Saltsjön.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Vattenområde Senaste värdet (µg/kg ts) Datum
Brunnsviken  312 2016
Käppala  116 2013
Lilla Värtan  124 2013
Riddarfjärden  175 2013
Saltsjön  421 2013
Ulvsundasjön  555 2013
Årstaviken  1310 2013
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm (2015), NIRAS (2016)

Kommentar

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.