TBT i sediment

Omfattande användning av tributyltenn (TBT) i båtbottenfärger under många år har lett till en utbredd förorening av sjöbottnar i Mälaren och Saltsjön.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm (2015), NIRAS (2016)

Kommentar

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.