TBT i sediment

Omfattande användning av tributyltenn (TBT) i båtbottenfärger under många år har lett till en utbredd förorening av sjöbottnar i Mälaren och Saltsjön.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Mätområde Datum Värde (µg/kg ts)
Brunnsviken 2013 249
Brunnsviken 2016 312
Käppala 2013 116
Lilla Värtan 2013 124
Riddarfjärden 2013 175
Saltsjön 2013 421
Ulvsundasjön 2013 555
Årstaviken 2013 1310
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm (2015), NIRAS (2016)

Kommentar

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.