Miljön i Stockholm 2015 - Tillstånd och utveckling

Kajakfärd på Riddarfjärden
Foto: Svartpunkt

Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport som beskriver miljöläget i staden och utvecklingen under de senaste åren. Utgångspunkten är dels de miljökvalitetsnormer och gränsvärden som ska uppnås i staden och dels nationella miljökvalitetsmål och andra nationella eller europeiska miljömål.

Rapporten visar förbättringar inom flera områden; minskade utsläpp av växthusgaser, bättre luft, minskad övergödning, ökat naturskydd, färre personer som exponeras för buller, ökad cykling och minskat bilåkande, ökad andel förnybara bränslen, minskade avfallsmängder och förbättrad livsmedelssäkerhet. Samtidigt krävs omfattande åtgärder för att klara miljökvalitetsnormer för vatten och luft och minska spridningen av miljögifter.

Kunskapsunderlag

Syftet med rapporten är att den ska vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta miljöarbetet i staden. Dels vid framtagandet av nya miljöprogrammet men också inför miljöförvaltningens verksamhetsplanering och miljönämndens arbete i stort.

Rapporten vänder sig till alla som vill veta mer om miljön i Stockholm. Förhoppningen är att den ska bidra till ökad kännedom om miljösituationen och de faktorer som påverkar miljön och därmed på sikt bidra till en bättre miljö.

Rapporten har tagits fram gemensamt av alla avdelningar på miljöförvaltningen och innehåller kapitel om klimat, luft, mark, vatten, natur, bebyggd miljö, miljögifter, trafik, energi, avfall och livsmedel.

Miljön i Stockholm 2015 - Tillstånd och utveckling (pdf)

Ett tryckt exemplar kan beställas via rapportarkivet.
Sök efter publikationsnummer: 12149 

Artikel 12.1
Senast uppdaterad: 2018-06-07