Handlingsplan för god vattenstatus

Djurgårdsbrunnsviken
Djurgårdsbrunnsviken. Foto: Henrik Trygg

Handlingsplanens mål är att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021.

Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Det innebär i de flesta fall god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år 2027. För att nå målet behöver lokala åtgärdsprogram, med syfte att följa miljökvalitetsnormerna, tas fram för alla stadens vattenförekomster.

Handlingsplan för god vattenstatus antogs av kommunfullmäktige 3 mars 2015.

Artikel 12.
Senast uppdaterad: 2019-02-13
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Relaterade mål och åtgärder

Fakta