Stockholms stads kemikalieplan

Skolbarn
Sofia skola. Foto: Lieselotte van der Meijs

Stockholms stad har sedan 2014 en kemikalieplan. Planen beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta mot visionen om ett Giftfritt Stockholm genom en rad olika åtgärder.

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder samt verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning.

Kemikalieplanen är särskilt inriktad mot att minska barns exponering för farliga ämnen och omfattar sju olika åtgärdsområden: Stöd till implementeringen, Information och dialog, Upphandling, Byggmaterial, Tillsyn och kontroll, Stadens kemikaliehantering, samt Miljögiftsövervakning.

Dokument

Vägledning för kemikaliesmart förskola

Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön. Den innehåller en lista med 22 åtgärder för att minska exponeringen av skadliga ämnen.
Artikel 12.
Senast uppdaterad: 2019-03-13

Mål

Stöd

Fakta