Miljöeffektiv avfallshantering

Avfallshanteringen har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Införandet av producentansvar, successiva deponeringsförbud för olika avfallsslag, nationella miljömål för biologisk behandling och näringsåterförsel samt skatt på deponering har tillsammans med olika privata och kommunala initiativ bidragit till en mer resurseffektiv avfallshantering. Mängden avfall som genereras i samhället ökar dock generellt sett fortfarande.

Allt avfall måste tas omhand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön. Avfallet är dock i många fall en värdefull resurs om avfallshanteringen anpassas till avfallets egenskaper. Exempelvis kan vissa möbler och annat återanvändas, matavfall utnyttjas för framställning av energi och växtnäring, förpackningar kan materialåtervinnas, restavfall i soppåsen kan under kontrollerade former förbrännas för utvinning av fjärrvärme och el. I samtliga av dessa fall ersätts andra produkter, material och bränslen av avfall. Det mest miljöeffektiva är dock fortfarande att i möjligaste mån förhindra uppkomsten av avfallet. Stadens avfallshantering ska i övrigt bidra till att sluta kretslopp, spara energi och naturresurser.

Gemensamt för alla typer av system för avfallshantering är att de ska vara enkla och anpassade till dem som ska använda dem för att fungera optimalt. Systemens utformning ska locka människor att själva anpassa sina vanor och beteenden till en hållbar avfallshantering, i ett uthålligt samhälle.

Delmål

Stadens eget avfall

Delmål MM.5.1 Avfallet från stadens verksamheter ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras
Trend: 4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Farligt avfall

Delmål MM.5.2 Andelen farligt avfall som felsorteras ska minska
Trend: 3 av 4 indikatorer har en positiv trend3 av 4 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde MM.5
Senast uppdaterad: 2017-09-29