Farliga ämnen i kemiska produkter


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ska minska

Visionen är att hanteringen av kemiska produkter, såsom färg, rengöringsmedel, oljor m.m., i staden sker utan att människa eller miljö påverkas negativt, och att de skadligaste ämnena har ersatts. Stadens verksamheter ska erbjudas att ansluta sig till ett kemikalieregistreringssystem för att underlätta arbetet.

Delmålet kan nås genom att:

  • Alla verksamheter ska inventera och dokumentera sina märkningspliktiga kemiska produkter i en kemikalieförteckning.
  • Alla verksamheter som har utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ska arbeta aktivt för att ersätta dem.
  • Alla verksamheter ska årligen från 2017 rapportera uppgifter om utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen till kemikaliecentrum.
  • Alla verksamheter som anlitar entreprenörer som använder kemiska produkter ska ställa krav i upphandlingen på att entreprenören redovisar uppgifter om utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Kemiska produkter med utfasningsämnen

IndikatorMP.5.4.1 Antalet kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och som används i stadens verksamheter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 138 2017
Delmål MP.5.4
Senast uppdaterad: 2018-03-07
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser