Ekologiska livsmedel


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Negativ påverkan på djur, miljö och människors hälsa från stadens livsmedelskonsumtion ska minska

Medvetna val kring livsmedel har stor potential för att bidra till en hållbar utveckling. De livsmedel som finns på marknaden skiljer sig åt gällande både produktionssätt och miljöpåverkan och det finns därmed goda möjligheter att välja ett alternativ med bättre miljönytta. Målet är att andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 50 procent år 2020.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid upphandling av måltider och måltidsverksamhet till stadens verksamheter ska krav ställas på minst 50 procent ekologiska livsmedel. Som en del av detta ska ingå ett ökat utbud av vegetariska livsmedel. Vid upphandling och under löpande avtalsperiod ska krav ställas på redovisning från leverantören av andelen ekologiska livsmedel. De ekologiska varor som har störst effekt ur miljö- och hälsosynpunkt ska prioriteras, t ex mejeriprodukter, kött, kaffe, potatis, bananer och fisk.
  • Riktade utbildningar till de enheter som behöver öka andelen ekologisk mat i sin verksamhet ska genomföras.
  • Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för ekologiska livsmedel ska användas när staden upphandlar livsmedel.
  • Inköp av ekologisk mat ska även eftersträvas vid upphandlingar av representation, catering och övriga inköp av nämnder och bolagsstyrelser.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Andel inköpta ekologiska livsmedel

IndikatorMP.5.6.1 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 39 %2017
Delmål MP.5.6
Senast uppdaterad: 2018-10-05
Uppföljningsansvar
  • Servicenämnden
Genomförandeansvar
  • Socialnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
  • Utbildningsnämnden
Målområden