Upphandlade varor och tjänster


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska minska

Visionen är att de varor och kemikalier som används i stadens verksamheter inte ska innehålla några ämnen som utgör risk för människa eller miljö. Detta förutsätter att de som ansvarar för stadens upphandling vet hur de ska arbeta med frågan.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid upphandling av varor inom stadens verksamheter ska information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning begäras in och sammanställas till kemikaliecentrum.
  • Vid upphandling av entreprenader ska samma krav ställas avseende information om de produkter och varor som används i entreprenaden.
  • Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav ska användas för de områden där de tillhandahålls.
  • Om en produkt har särskilt känsliga användningsområden ska utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen inte förekomma.
  • Ställda krav ska följas upp och sanktioner vidtas vid avvikelse.
  • Upphandlare ska kompetensutvecklas inom kemikalieområdet.
  • Det ska vara enkelt att göra kemikaliesmarta val i stadens beställningssystem.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Avtal utan avvikelse från kemikaliekrav

IndikatorMP.5.2.1 Andel prioriterade avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 87 %2016
Delmål MP.5.2
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Servicenämnden
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser