Minskad spridning av farliga ämnen i samhället


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer ska minska

För att minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm krävs att inte bara de kommunala verksamheterna medverkar utan även andra aktörer som handeln, byggbranschen, livsmedelsbranschen och stadens invånare. Staden har en viktig roll som spridare av information som dessa behöver för att undvika hälso- och miljöfarliga ämnen och kan därmed påverka andra aktörers val.

Delmålet kan nås genom att:

  • Staden kommunicerar det egna kemikaliearbetet både internt och externt för att på detta sätt inspirera till att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Staden samverkar med aktörer inom handeln, byggsektorn och andra branscher för att tillsammans åstadkomma en minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Staden genom informationsinsatser bidrar till att kunskapen hos allmänheten ökar om hur miljö- och hälsofarliga ämnen kan undvikas.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Ämnen med sjunkande halter

IndikatorMP.5.1.1 Antal av 17 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 14 stycken2017
Delmål MP.5.1
Senast uppdaterad: 2018-10-05
Uppföljningsansvar
Genomförandeansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
Målområden