Energieffektivisering vid ombyggnad

Långtgående energieffektivisering ska genomföras vid större ombyggnader

Målet är en halverad energianvändning i Stockholms hela byggnadsbestånd till år 2050. Vid större ombyggnationer finns en större potential att genomföra långtgående energieffektiviseringsåtgärder än vid normalt drift- och underhållsarbete.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid större ombyggnader ska målet vara att minska den köpta energin för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten med minst 30 procent.
  • Där så är möjligt ska en mer långtgående energieffektivisering eftersträvas med sikte på att halvera den köpta energin.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Delmål MP.1.3
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Stadshus AB
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder