Utsläpp av växthusgaser

Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,2 ton per invånare till år 2020

Målet har i kommunfullmäktiges budget för 2017 ändrats från 2,3 till 2,2 ton CO2e per invånare som en anpassning till stadens reviderade beräkningsmetod.

Staden har ett långsiktigt mål att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast år 2040 och stadens egen organisation ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. De långsiktiga målen stöds av mål för att minska utsläppen av växthusgaser på kortare sikt. För att nå målet om att minska växthusgasutsläppen till högst 2,2 ton per invånare 2020 behöver staden genomföra åtgärder som minskar utsläppen med 533 000 ton CO2e.

Delmålet kan nås genom att:

  • Samtliga stadens enheter aktivt bidrar till att fasa ut användning av fossila bränslen och arbeta för minskad energianvändning i byggnader, verksamheter och transporter.
  • Staden aktivt verkar för att invånare och verksamma i staden bidrar till att nå målet.

Stadens samtliga nämnder och styrelser ansvarar för genomförandet av delmålet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för samordnad uppföljning av delmålet.

Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser

IndikatorMP.1.1.1 Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 2,2 ton/invånare2018
Delmål MP.1.1
Senast uppdaterad: 2019-10-07
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser