Hållbar mark- och vattenanvändning


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Staden ska anpassas för ett förändrat klimat och planeras så att ekosystem i mark och vatten gynnas.
Det är viktigt att kunna säkra vad som är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

God vattenkvalitet

DelmålMP.3.2 God status ska uppnås i stadens alla vattenförekomster
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer delvis att uppnås

Ekosystemtjänster ska främjas

DelmålMP.3.4 Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra till en god livsmiljö
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Livskraftig grönstruktur

DelmålMP.3.5 Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

God tillgång till parker och natur

DelmålMP.3.6 Stockholmarna skall ha god tillgång till parker och natur med höga rekreations- och naturvärden
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer delvis att uppnås

God stadsmiljö

DelmålMP.3.7 Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.3
Senast uppdaterad: 2020-01-30

Relaterade styrdokument

Klimatanpassningsprocess

Beslut av Stockholms kommunstyrelse 2016 om inriktningen på stadens arbete med klimatanpassning.