Hållbar mark- och vattenanvändning


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.

Staden ska anpassas för ett förändrat klimat och planeras så att ekosystem i mark och vatten gynnas.

Det är viktigt att kunna säkra vad som är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m.

Delmål

God vattenkvalitet

Delmål MP.3.2 God status ska uppnås i stadens alla vattenförekomster
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Livskraftig grönstruktur

Delmål MP.3.5 Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

God tillgång till parker och natur

Delmål MP.3.6 Stockholmarna skall ha god tillgång till parker och natur med höga rekreations- och naturvärden
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

God stadsmiljö

Delmål MP.3.7 Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnåsDelmålet kommer delvis att uppnås
Målområde MP.3
Senast uppdaterad: 2017-09-07

Dokument