Hållbar mark- och vattenanvändning


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.

Staden ska anpassas för ett förändrat klimat och planeras så att ekosystem i mark och vatten gynnas.

Det är viktigt att kunna säkra vad som är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m.

Delmål

God vattenkvalitet

Delmål MP.3.2 God status ska uppnås i stadens alla vattenförekomster

God stadsmiljö

Delmål MP.3.7 Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö
Målområde MP.3
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Dokument