Klimatanpassning för minskad sårbarhet


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring ska förebyggas

Delmålet innebär att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara extrema väderhändelser samt de långsiktiga klimatförändringar staden står inför.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid ny- och ombyggnation ska dagvattnet tas omhand på ett hållbart sätt
  • Ny bebyggelse ska utformas och höjdsättas så att skadliga översvämningar till följd av skyfall samt höjda vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag minimeras.
  • Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att dagens säkerhetsnivå behålls vid förväntade klimatförändringar, med ökad och mer intensiv nederbörd.
  • Särskilt översvämningskänsliga områden i staden ska identifieras och förslag till åtgärder utredas, genom ett strukturerat samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag.
  • Drift och underhåll av dagvattenanläggningar ska medge en god funktion av systemen.
  • Värmeböljors negativa effekter på människors hälsa ska minimeras genom en ökad användning av stadsgrönska samt en genomtänkt stadsplanering.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Krav enligt dagvattenstrategin

IndikatorMP.3.1.1 Andel på av staden markanvisad fastighet med krav enligt dagvattenstrategin
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 100 %2018
Delmål MP.3.1
Senast uppdaterad: 2019-12-12
Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden
Genomförandeansvar

Styrdokument

Klimatanpassningsprocess

Beslut av Stockholms kommunstyrelse 2016 om inriktningen på stadens arbete med klimatanpassning.

Lägesrapport

Länkar