Livskraftig grönstruktur


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.

Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald

Stockholm har ett rikt och varierat växt- och djurliv anpassat till de naturgivna förutsättningarna i berggrund, jordmån och klimat samt det natur- och kulturhistoriska arvet. Staden är artrik och det rika växt- och djurlivet bidrar till Stockholms attraktivitet. När staden växer ska den biologiska mångfalden stärkas och utvecklas.

Delmålet uppnås genom att:
- Stadens arbete ska inriktas på att upprätthålla och utveckla funktionerna i strukturen av ekologiskt värdefulla områdena, bl.a. med en stor variation av natur och kulturlandskap.
- Säkerställa en ändamålsenlig skötsel.
- När ny mark används ska hänsyn tas till förutsättningar för biologisk mångfald och en lämplig grönytekompensation säkerställs.

Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt
Delmål MP.3.5
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Idrottsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
  • Stockholm Vatten och Avfall