Livskraftig grönstruktur


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald

Stockholm har ett rikt och varierat växt- och djurliv anpassat till de naturgivna förutsättningarna i berggrund, jordmån och klimat samt det natur- och kulturhistoriska arvet. Staden är artrik och det rika växt- och djurlivet bidrar till Stockholms attraktivitet. När staden växer ska den biologiska mångfalden stärkas och utvecklas.

Delmålet uppnås genom att:

 • Stadens arbete ska inriktas på att upprätthålla och utveckla funktionerna i strukturen av ekologiskt värdefulla områdena, bl.a. med en stor variation av natur och kulturlandskap.
 • Säkerställa en ändamålsenlig skötsel.
 • När ny mark används ska hänsyn tas till förutsättningar för biologisk mångfald och en lämplig grönytekompensation säkerställs.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Områden med grönytekompensation

IndikatorMP.3.5.1 Andel exploateringsprojekt som gör relevant grönytekompensation vid ianspråktagande av mark i områden med ekologiska och rekreativa värden.
Delmål MP.3.5
Senast uppdaterad: 2019-11-22
Uppföljningsansvar
 • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Idrottsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsdelsnämnderna
 • Stockholm Vatten och Avfall