Biltrafiken ska minska

Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att skapa ett hållbart transportsystem som både är hälsosamt och tillgängligt måste även biltrafiken minska.

Delmålet kan nås genom:

  • Åtgärder som främjar gång, cykel och kollektivtrafik
  • Förändrade trängselskatter
  • Förändrade parkeringsavgifter och parkeringstal
  • Stads- och trafikplanering med målet transportsnålt samhälle
  • Åtgärder baserade på informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
  • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken
  • Utnyttja vattenvägar som alternativ till vägtransporter
Målbedömning: Delmålet kommer inte att uppnås Delmålet kommer inte att uppnås

Indikatorer

Vägtrafikarbete totalt i staden

IndikatorMP.2.1.2 Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 10480000 km/dygn2017

Körsträckor med bil per person

IndikatorMP.2.1.7 Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 560 mil/invånare2017

Cykelpassager

IndikatorMP.2.1.6 Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 65800 2018

Kompletterande dataunderlag

Delmål MP.2.1
Senast uppdaterad: 2018-09-06
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden