Biltrafiken ska minska

Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att skapa ett hållbart transportsystem som både är hälsosamt och tillgängligt måste även bil-trafiken minska. Delmålet kan nås genom:

- Åtgärder som främjar gång, cykel och kollektivtrafik
- Förändrade trängselskatter
- Förändrade parkeringsavgifter och parkeringstal
- Stads- och trafikplanering med målet transportsnålt samhälle
- Åtgärder baserade på informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
- Åtgärder för att effektivisera godstrafiken
- Utnyttja vattenvägar som alternativ till vägtransporter

Målbedömning: Delmålet kommer inte att uppnås Delmålet kommer inte att uppnås

Indikatorer

Cykelpassager

Indikator MP.2.1.6 Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 59800 2016
Delmål MP.2.1
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden