Minskat fossilberoende

Älvsjö pendeltågstation
Älvsjö pendeltågstation
Den fossila energin i transportsektorn ska minska

För att den fossila energin ska minska krävs energieffektivare fordon och en ökad elektrifiering. Alternativ till fossil diesel och bensin är biodiesel (RME, HVO, syntetiska dieslar), biogas, vätgas och etanol.

Delmålet kan nås genom:

  • Fordon med förnybara drivmedel väljs till stadens egna fordonsflotta och vid upphandling av transporttjänster och andra tjänster där fordon ingår
  • Medverka i formulering av gemensamma krav rörande fordon och transporttjänster
  • Erbjuda mark för drivmedelsstationer och laddplatser
  • Driva samverkansprojekt för att öka andelen miljöfordon
  • Informera om möjligheterna att välja miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för incitament som gynnar och undanröjer hinder för miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för en ökad biogasproduktion och en ökad andel biogas i fordonsgasen
  • Verka för en utveckling av fordonsflottan mot en ökad användning av förnyelsebara bränslen
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Sålda fossila drivmedel

IndikatorMP.2.5.2 Fossil energi i försäljningen av drivmedel för vägtrafik i Stockholms län
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 8,79 TWh2016
Delmål MP.2.5
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar

Stöd

Fakta