Minskat fossilberoende

Älvsjö pendeltågstation
Älvsjö pendeltågstation
Den fossila energin i transportsektorn ska minska

För att den fossila energin ska minska krävs energieffektivare fordon och en ökad elektrifiering. Alternativ till fossil diesel och bensin är biodiesel (RME, HVO, syntetiska dieslar), biogas, vätgas och etanol.

Delmålet kan nås genom:

  • Fordon med förnybara drivmedel väljs till stadens egna fordonsflotta och vid upphandling av transporttjänster och andra tjänster där fordon ingår
  • Medverka i formulering av gemensamma krav rörande fordon och transporttjänster
  • Erbjuda mark för drivmedelsstationer och laddplatser
  • Driva samverkansprojekt för att öka andelen miljöfordon
  • Informera om möjligheterna att välja miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för incitament som gynnar och undanröjer hinder för miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för en ökad biogasproduktion och en ökad andel biogas i fordonsgasen
  • Verka för en utveckling av fordonsflottan mot en ökad användning av förnyelsebara bränslen
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Fossil energi i transportsektorn ska minska dels genom att det totala energibehovet i transportsektorn minskar, dels genom att fossil energi byts ut mot förnybar energi. Vägtransporter står för de flesta transporterna och de största utsläppen i staden. Trafiken i Stockholms stad har ökat sedan 2012 men eftersom fordonen kör allt mer på förnybara bränslen samt är mer bränslesnåla minskar utsläppen från transportsektorn. För att nå delmålet behöver trafiken ändå minska, så länge inte alla fordon drivs med förnybar energi.

Fossil energi till vägtransporter har successivt minskat. Hydrogenated Vegtable Oil (HVO), en syntetisk diesel från bioråvara, står för den största andelen av den förnybara energin som totalt låg på ca 24 procent under 2015. Den totala energin till trafiken för 2015 ligger dock på samma nivå som 2012 års siffror (11,7 TWh).

Bedömningen är att fossil energi för 2016 ligger något lägre än 2015. Mängden HVO till vägtrafiken i Sverige har ökat mellan 2015 och 2016. Framöver bedömer miljö och hälsoskyddsnämnden att HVO-användningen i Stockholm kommer att plana ut, eller möjligen minska eftersom efterfrågan på icke palmoljebaserad HVO i Sverige är nu större än tillgången. Då konkurrensen om befintlig HVO hårdnar blir det viktigt att fordonsflottan byts ut till andra fordon än dieselfordon. Just nu är dock trenden att andelen dieselbilar bland personbilar ökar i länet.

Därutöver har staden under 2016 fortsatt arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur och under året har förutsättningarna för laddgator för normalladdning utretts. De första laddgatorna planeras komma upp under 2017. Ett förslag till långsiktigt mål för laddinfrastrukturen är framtaget. Staden genomför centralupphandlingar och samordnade upphandlingar på transport- och fordonsområdet i vilka det fortlöpande ställs miljökrav i enlighet med stadens miljöprogram. Staden arbetar också med sin egen fordonsflotta och sina egna resor. Elcyklar finns att tillgå i flera av stadens verksamheter och används för kortare resor i tjänsten där så är möjligt.

Delmål MP.2.5
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar

Stöd

Fakta