Minskat fossilberoende

Älvsjö pendeltågstation
Älvsjö pendeltågstation
Den fossila energin i transportsektorn ska minska

För att den fossila energin ska minska krävs energieffektivare fordon och en ökad elektrifiering. Alternativ till fossil diesel och bensin är biodiesel (RME, HVO, syntetiska dieslar), biogas, vätgas och etanol.

Delmålet kan nås genom:

  • Fordon med förnybara drivmedel väljs till stadens egna fordonsflotta och vid upphandling av transporttjänster och andra tjänster där fordon ingår
  • Medverka i formulering av gemensamma krav rörande fordon och transporttjänster
  • Erbjuda mark för drivmedelsstationer och laddplatser
  • Driva samverkansprojekt för att öka andelen miljöfordon
  • Informera om möjligheterna att välja miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för incitament som gynnar och undanröjer hinder för miljöfordon och förnybara bränslen
  • Verka för en ökad biogasproduktion och en ökad andel biogas i fordonsgasen
  • Verka för en utveckling av fordonsflottan mot en ökad användning av förnyelsebara bränslen
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Bedömning av måluppfyllelse (juni 2018)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att delmålet uppfylls helt under programperioden 2016-2019.

Fossil energi i transportsektorn ska minska dels genom att det totala energibehovet i transportsektorn minskar, och dels genom att fossil energi byts ut mot förnybar energi. Vägtransporter står för det största transportarbetet och de största utsläppen i staden. Trafikarbetet i Stockholms stad har ökat sedan 2012 men användningen av fossil energi har motverkats av allt bränslesnålare fordon. År 2016 bröts denna trend och den totala energianvändningen är nu något högre. Men eftersom fordonen allt mer kör på förnybara bränslen minskar fortfarande utsläppen från transportsektorn.

Trafikarbetet behöver minska eftersom ett ökat trafikarbete, så länge det inte uteslutande görs med fordon som drivs av förnybar energi, motverkar måluppfyllelsen om att fossil energi i transportsektorn ska minska. Siffror för 2017 presenteras först i december 2018 men miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att andelen fossil energi har fortsatt att minska i takt med att andelen HVO till vägtrafiken i Sverige har ökat. Mellan åren 2012-2016 har den fossila energin till vägtrafiken i länet minskat från 10,4 TWh till 8,9 TWh.

Från 1 juli 2018 införs reduktionsplikt i Sverige vilket innebär att diesel behöver innehålla förnybara råvaror motsvarande en minskning av växthusgasutsläppen med 19,3 procent. Reduktionsplikten beräknas på nationell nivå, vilket troligast innebär att en större mängd HVO blandas in i diesel i Stockholmsområdet, medan Norrland får en högre andel fossil diesel. Samtidigt föreslår regeringen regler som försvårar användandet av råvaran PFAD (Palm oil Fatty Acid Destillate, en biprodukt vid palmoljetillverkning). PFAD utgör idag närmare 20 procent av råvaran och det finns få alternativ som inte redan används. Det finns palmolja som klarar de mycket strikta hållbarhetskriterier som ställs upp i Förnybardirektivet (2009/28/EG), men det är osäkert om konsumenterna är beredda att acceptera HVO gjord på palmolja, ens om den uppfyller dessa strikta kriterier. Det finns därför en risk att tillgången på diesel med hög andel HVO kommer att minska de närmaste åren, och att HVO-användningen i Stockholm kommer att plana ut, eller till och med minska.

Eftersom konkurrensen om befintlig HVO hårdnar blir det än viktigare att stadens fordonsflotta byts ut till andra fordon än dieselfordon. Trenden att andelen dieselbilar bland personbilar ökar i länet. För små personbilar är batterielbilar en möjlighet, men för lätta lastbilar och för huvuddelen av godstransporterna finns endast biogas som alternativ.

Staden har ett nära samarbete med externa aktörer för att etablera laddgator i gatumiljö. Cirka 1 000 publika laddplatser har redan installerats. I maj 2017 invigdes den första laddgatan på Strandvägen, och ett par veckor senare invigdes en laddgata på Ringvägen/Malmgårdsvägen. Under sommaren och hösten 2017 har närmare 100 nya laddplatser tillkommit. Staden har även i samarbete med grannkommunerna startat kampanjen Fixa Laddplats, som informerar bostadsrättsföreningar om hur man anordnar laddinfrastruktur. Kampanjen planeras fortsätta under 2018 och även utökas till andra bostadsägargrupper.

Därutöver genomför staden centralupphandlingar och samordnade upphandlingar på transport- och fordonsområdet i vilka det fortlöpande ställs miljökrav i enlighet med stadens miljöprogram. Staden arbetar också med sin egen fordonsflotta och sina egna resor. Elcyklar finns att tillgå i flera av stadens verksamheter och används för kortare resor i tjänsten där så är möjligt.

Delmål MP.2.5
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar

Stöd

Fakta