Stockholm ska ha frisk luft

Stockholm ska ha frisk luft

Staden har genom år av målmedvetet arbete lyckats sänka halterna av föroreningar i Stockholmsluften, men fortfarande uppnås inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid helt och för varken partiklar eller kvävedioxid nås det skarpare svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Delmålet kan nås genom:

  • Dammbindning, vakuumsug/spolning
  • Dubbdäcksskatt och/eller -förbud
  • Miljözon för lätta fordon
  • Differentierade trängselskatter
  • Arbeta för optimerad byggtrafik ex. genom bygglogistik och krav på arbetsmaskiner
  • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken, till exempel samlastning
  • Cykelfrämjande åtgärder och gångvänlig stad
  • Åtgärder för att främja kollektivtrafikresandet t.ex. genom bättre framkomlighet för bussar
  • Val av drivmedel och fordon som ger lägre luftföroreningar
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Andel bilar med dubbdäck

IndikatorMP.2.2.1 Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Dygn över normvärdet för PM10

IndikatorMP.2.2.2 Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 17 dygn2017
Delmål MP.2.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden