Trafikbullret ska minska

Lastbil
Lastbil på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson.
Trafikbullret utomhus minskar

Trafiken är den dominerande källan till buller i Stockholm. Två faktorer med stor effekt på nivåerna är användandet av dubbdäck samt förekomsten av tung trafik. Även flygtrafiken ger upphov till bullerstörningar. Delmålet stödjer stadens åtgärdsprogram mot buller.

Delmålet kan nås genom:

 • Bullerplank
 • Trafikstyrning och hastighetssänkning
 • Beakta buller vid upphandling och avtal
 • Dubbfria och lågbullrande däck
 • Lågbullrande vägbeläggningar
 • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken
 • Arbeta för optimerad byggtrafik t.ex. genom bygglogistik och krav på arbetsmaskiner
 • Laddfordon och elektrifiering av utrustning
 • Överflyttning från bil till cykel och gång
 • Ljuddämpande arkitektur och stadsbyggnad
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis

Indikatorer

Tung trafik i innerstaden

IndikatorMP.2.3.1 Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 17459 2019

Kompletterande underlag

Andel bilar med dubbdäck

IndikatorMP.2.3.2 Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 50 %2019

Vägtrafikarbete totalt i staden

DiagramMP.2.3.3 Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 10360000 km/dygn2019
Delmål MP.2.3
Senast uppdaterad: 2020-11-02
Uppföljningsansvar
 • Trafiknämnden

Dokument