Resurseffektiva kretslopp

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget

Stadens ska minska avfallsmängden och återvinna avfall på ett effektivt sätt.

I Stockholm har materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen ökat. Andelen stockholmare som lämnar farligt avfall till återvinning ökar samtidigt som felsorteringen minskar. Likaså minskar avfall som lämnas till deponi där mängden nu understiger tre procent av allt insamlat avfall.

Delmål

Avfallsminimering

Delmål MP.4.1 Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Farligt avfall

Delmål MP.4.3 Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt
Målområde MP.4
Senast uppdaterad: 2017-09-07