Resurseffektiva kretslopp

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget
Stadens ska minska avfallsmängden och återvinna avfall på ett effektivt sätt.
I Stockholm har materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen ökat. Andelen stockholmare som lämnar farligt avfall till återvinning ökar samtidigt som felsorteringen minskar. Likaså minskar avfall som lämnas till deponi där mängden nu understiger tre procent av allt insamlat avfall.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

Avfallsminimering

DelmålMP.4.1 Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Farligt avfall

DelmålMP.4.3 Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.4
Senast uppdaterad: 2018-11-02