Återvinning och återanvändning

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget
Avfall som uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

Målet är att att mindre mängd avfall går till deponi och förbränning och mer till återvinning eller återanvändning. Avfallsmängden per person minskar och andelen matavfall till biologisk behandling ökar årligen. Stadens mål är att år 2020 ska 70 % av det uppkomna matavfallet samlas in.

Delmålet kan nås genom att:

  • Alla stadens verksamheter ska sortera ut sitt matavfall till biologisk behandling.
  • Alla stadens pentryn där det uppkommer förpackningar (plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat glas, metall) samt tidningar ska ha sorteringsmöjlighet för detta.
  • Staden ska som fastighetsägare skapa möjligheter för hyresgästerna att sortera ut matavfall.
  • Staden ska öka källsorteringen på kommunens anläggningar för allmänhet som museum, torg och idrottsanläggningar.
  • Staden skall verka för att intäkterna från förpackningsavgifter kan komma fastighetsägare till del om de inrättar källsorteringsmöjligheter inom fastigheten.
  • Staden ska verka för att textilier tas om hand resurseffektivt. Mängden textilier som går till förbränning ska minska.
  • Avfallsfrågorna ska komma in i planprocesserna i ett tidigt skede.
  • Stadens återvinningscentraler ska hantera allt återvinningsbart material.
  • Genom differentierad avfallstaxa motivera till ändrat beteende för ökad sortering.

Samtliga nämnder/styrelser har genomförandeansvar. Stockholm Vatten AB ansvarar för samordnad uppföljning av delmålet.

Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Matavfall till biologisk behandling

IndikatorMP.4.2.1 Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 25 %2018
Delmål MP.4.2
Senast uppdaterad: 2019-10-30
Uppföljningsansvar
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser