Avfallsminimering

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget
Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall

Stadens verksamheter måste arbeta aktivt med att minimera uppkomsten av avfall. Det bästa sättet att minska avfallsmängderna är att se till att avfallet aldrig uppstår. I EU:s avfallshierarki har förebyggande av avfall högst prioritet. Förebyggande av avfall utgör en bärande del av en cirkulär ekonomi.

Delmålet kan nås genom att:

  • Staden vid inköp av varor och tjänster ska planera för att minska uppkomsten av avfall, t.ex. undvika onödiga förpackningar och emballage, undvika engångsmaterial samt minska matsvinn genom planerade måltidsinköp.
  • Matsvinn ska minimeras med genomtänkt planering, logistik och mätning.
  • Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheten ska så långt det är möjligt återanvändas. Det kan t.ex. vara möbler, textilier eller liknande.
  • Staden ska arbeta för att ta fram ett nätbaserat verktyg för att underlätta återanvändning av kontorsmöbler och AV-utrustning.
  • Återanvända schaktmassor för att undvika uttag av outnyttjade naturresurser och minska transportbehovet av schaktmassor.
  • Spillmaterial vid byggproduktion ska minimeras.
  • Öka informationsinsatserna om att förebygga avfall till invånare och verksamma i staden.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Avfallsmängder

IndikatorMP.4.1.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 415 kg/person2018
Delmål MP.4.1
Senast uppdaterad: 2019-09-26
Uppföljningsansvar
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser