Farligt avfall

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget
Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna

Med farligt avfall avses både sådant avfall som klassificeras som farligt enligt avfallsförordningen och övrigt avfall som på grund av innehåll eller egenskaper kan orsaka skada på människa eller miljö. Detta kan vara spillolja, överbliven målarfärg, elavfall, uttjänta batterier och läkemedelsrester.

Delmålet kan nås genom att:

  • Stadens verksamheter ska ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår inom den egna verksamheten och förvissa sig om att egen hantering, borttransport och omhändertagande sker på ett korrekt sätt.
  • Möjligheten för stadens invånare att lämna ifrån sig sitt farliga avfall till något av stadens system ska öka.
  • Kunskapen hos allmänhet och företag om vad som klassas som farligt avfall, hur det sorteras och vart det ska lämnas ska öka.
  • Läkemedelsrester och farligt avfall ska tas om hand och får varken hamna i soppåsen, avloppet eller naturen.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Kompletterande dataunderlag

Farligt avfall och elavfall i soppåsen

DiagramMP.4.3.1 Andel farligt avfall inklusive batterier och elavfall i soppåsen.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Senaste värdet: 0,7 %2014
Delmål MP.4.3
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser