Sund inomhusmiljö

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson

Stockholmarna ska få bättre inomhusmiljö genom minskat buller, bättre luft, mindre fuktskador och lägre radonhalter.

Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhusmiljö behöver fortsätta kontinuerligt. Detta gäller särskilt buller i bostäder och allmänna lokaler, dålig luftkvalitet, luktstörningar, förebyggande av fuktskador och höga radonhalter. Här har stadens egen tillsynsverksamhet en viktig roll att spela. Det är också viktigt att det ambitiösa energieffektiviseringsarbete som pågår i staden genomförs på ett sätt som inte försämrar inomhusmiljön.

Delmål

Radonhalterna ska minska

Delmål MP.6.1 Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Färre fuktskador

Delmål MP.6.2 Fuktskador ska förebyggas
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Minskat buller

Delmål MP.6.3 Bullernivåerna inomhus ska minska
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Bättre luft

Delmål MP.6.4 Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt
Målområde MP.6
Senast uppdaterad: 2017-09-07