Minskat buller

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson

Bullernivåerna inomhus ska minska

Samhällsbuller och höga ljudnivåer är den miljöstörning som berör flest antal människor. Störningarna kommer från trafiken (väg-, spår- och flygtrafik, där vägtrafiken är klart dominerande), installationer, verksamheter samt grannar. Bullerstörningar från trafiken behandlas i målområde Miljöeffektiva transporter.

Delmålet kan nås genom att:
- Ljudkällorna i staden behöver bli tystare. Några källor kan direkt påverkas så som ventilationsanläggningar i stadens bostadsfastigheter, skolor/förskolor samt vård- och omsorgslokaler. Indirekt kan staden påverka ljudkällor genom riktad tillsyn på skolor/förskolor, vård- och omsorgsboenden, bostadsbolag, verksamheter och restauranger m.m.
- Bostadsfastigheterna byggs med god ljudklassning så att bullerstörningarna minskar inomhus för de boende.
- Ljudmiljön i skolor och förskolor blir bättre.

Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Bulleråtgärdade fastigheter

Indikator MP.6.3.1 Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för att klara 30 dBA inomhus
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 85 %2016
Delmål MP.6.3
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Familjebostäder
  • Micasa
  • SISAB
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
  • Trafiknämnden