Minskat buller

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Bullernivåerna inomhus ska minska

Samhällsbuller och höga ljudnivåer är den miljöstörning som berör flest antal människor. Störningarna kommer från trafiken (väg-, spår- och flygtrafik, där vägtrafiken är klart dominerande), installationer, verksamheter samt grannar. Bullerstörningar från trafiken behandlas i målområde Miljöeffektiva transporter.

Delmålet kan nås genom att:

 • Ljudkällorna i staden behöver bli tystare. Några källor kan direkt påverkas så som ventilationsanläggningar i stadens bostadsfastigheter, skolor/förskolor samt vård- och omsorgslokaler. Indirekt kan staden påverka ljudkällor genom riktad tillsyn på skolor/förskolor, vård- och omsorgsboenden, bostadsbolag, verksamheter och restauranger m.m.
 • Bostadsfastigheterna byggs med god ljudklassning så att bullerstörningarna minskar inomhus för de boende.
 • Ljudmiljön i skolor och förskolor blir bättre.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Bulleråtgärdade fastigheter

IndikatorMP.6.3.1 Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för att klara 30 dBA inomhus
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 100 %2017

Kompletterande dataunderlag

Buller i skolor och förskolor

DiagramMP.6.3.2 Andel inspekterade skolor och förskolor med anmärkning gällande buller.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 42 %2017
Delmål MP.6.3
Senast uppdaterad: 2018-09-07
Uppföljningsansvar
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Familjebostäder
 • Micasa
 • SISAB
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
 • Trafiknämnden
Målområden