Strategi för fossilbränslefritt Stockholm

Brygga Norra Djurgårdsstaden
Brygga Norra Djurgårdsstaden. Foto: Lieselotte van der Meijs

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040. I Stockholms klimatstrategi preciseras de utmaningar som staden behöver bemöta för att nå målet.

Målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 innebär att arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser måste fortsätta och påskyndas. Strategin innebär för stockholmarna bland annat minskade utsläpp från trafiken, ökad insamling av matavfall, minskad plastanvändning och mer energieffektiva bostäder. Staden ska öka mängden förnybar el som produceras i staden och ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder. Ett förbud mot fossilbränsleförsäljning till år 2040 ska också utredas.

Strategin är i huvudsak uppdelad i tre av miljöprogrammets målområden; hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter samt resurseffektiva kretslopp och identifierar utmaningar och nödvändiga insatser för stadens verksamheter.

Strategin omfattar energianvändningen inom stadens geografiska gränser. Den totala klimatpåverkan som Stockholm ger upphov till är betydligt större om man också räknar in det så kallade konsumtionsperspektivet. Stockholms stad arbetar med att minska utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv genom information och kravställande, men det ingår inte i denna strategi.

Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 beslutades av kommunfullmäktige 28 november 2016 och ersätter Åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 och Färdplan för fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Läs mer om fossilbränslefritt Stockholm 2040

Artikel 12.
Senast uppdaterad: 2017-09-13

Relaterade mål

Fakta