Naturvårdsåtgärder i Älvsjö

Det grodrika alkärret i Älvsjöskogen
Det grodrika alkärret i östra Älvsjöskogen. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Älvsjö.

Åtgärder

Genomförd

Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"

Åtgärd TEMA.4.9.13.3 Långsjödammen är belägen intill Stambanevägen vid Långsjöns södra ände, mer specifikt i skogsdungen till höger om gångstigen. Här finns goda möjligheter att se groddjurslek under våren eftersom stora antal av både grodor och paddor leker i Långsjödammen samt i dikena intill.
Genomförd

Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen

Åtgärd TEMA.4.9.13.5 Älvsjöskogen kallas skogsområdet mellan stadsdelarna Långsjö, Älvsjö, Hagsätra och Snättringe i Huddinge kommun och är ca 100 hektar stort. Stambanans järnvägsspår delar skogsområdet i två delar. Den östra delen brukar kallas Hagsätraskogen. Det är alltså den västra, större delen, som nu blir naturreservat.
Påbörjad

Långsjön - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.9.13.4 Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Även den ovanliga åkergrodan har observerats i området. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.
Förslag till åtgärd

Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Åtgärd TEMA.4.9.13.3 Långbro gård är en privatägd fastighet i Älvsjö där det tidigare fanns en stenkantad spegeldamm framför huset som fylldes igen vid mitten av 1960-talet. Det finns goda förutsättningar för att restaurera dammen och få den att fungera som groddjurslokal.
Förslag till åtgärd

Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.9.13.3 Ett större programarbete kommer starta för området Hagsätra parallellt med reservatsarbetet i området Rågsveds friområde. En groddamm skulle kunna genomföras inom ramen för eventuell kommande bebyggelse.
Förslag till åtgärd

Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Åtgärd TEMA.4.9.13.4 Platsen där ny groddamm föreslås omfattas av ett större programområde för Älvsjö. En omfattande exploatering inom programområdet har initialt bedömts kunna leda till ett behov av att ta hand om dagvatten genom att anlägga till exempelvis dammar.
Förslag till åtgärd

Örby - Faunapassage Örbyleden

Åtgärd TEMA.4.9.13.3 Örbyleden utgör idag en kraftig barriär för såväl människor som för växt- och djurlivets spridning mellan norra Fagersjöskogen och Majroskogen, i södra Stockholm. Området är en viktig del av stadens gröna infrastruktur som en förlängning in i Stockholm av Hanvedenkilen. För att motverka fragmenteringen och knyta ihop landskapet föreslås en faunapassage i form av en ekodukt över leden. Detta skulle kunna realiseras i samband med kommande omläggning av leden och den planerade exploateringen.
Avförd

Groddjurspassager vid Långsjön

Åtgärd TEMA.4.9.13.2 Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.
Delområde TEMA.4.9.13
Senast uppdaterad: 2017-06-14