Naturvårdsåtgärder i Bromma

Judarnsjön
Judarnsjön ligger i Bromma stadsdelsområde. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Bromma.

Åtgärder

Genomförd

Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.16 Kanaandammen är belägen intill Kvarnviks kvarn, även kallad Råcksta kvarn, som byggdes 1883 och drevs med vatten från Råcksta träsk. Här finns populationer av mindre vattensalamander och vanlig groda. För att nå dammen tar man tunnelbana eller bil till Blackeberg, varefter man antingen går eller åker längs med Kanaans väg fram till vattnet.
Genomförd

Bromma - groddamm "Råckstadammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.14 Råckstadammen är belägen på ett fält som är omgärdat av lövskog alldeles intill Råcksta träsk. Dammen är förhållandevis liten, men hyser ett bestånd av mindre vattensalamander. Man tar sig lättast till dammen genom att gå ca 200 meter längs med Kanaans väg från dess början vid Grimstagatan och därefter vika av nedför sluttningen.
Genomförd

Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.14 En groddamm anlades 2012 i syfte att restaurera ett naturligt kärr i Ålstensskogen som höll på att växa igen. Kärret är högt beläget och omgivet av hällmark. Platsen valdes efter att tips inkommit från boende i området.
Genomförd

Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.6 År 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm väster om Judarn - Lilla dammen. Judarskogens naturreservat är rikt på groddjur och håller även den ovanliga och skyddade större vattensalamandern.
Genomförd och utvärderad

Judarskogen - groddamm "Salamanderdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.1 Under 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm om 200 kvadratmeter öster om sjön Judarn i Judarskogens naturreservat. Groddammen har fått namnet Salamanderdammen då den hyser både den större och mindre vattensalamandern.
Genomförd

Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.2 Kyrksjödammen anlades år 2007 som en del av projektet ”Stockholms nya Groddammar” och ligger inom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan av Kyrksjön. Området är avsatt som Natura 2000-område med anledning av att större vattensalamander tidigare förekommit här.
Genomförd

Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.15 Kolonidammen är belägen vid Kyrksjölötens koloniområde och anlades för att stödja återetableringen av större vattensalamander, som introducerades till Kyrksjödammen 2015.
Genomförd och utvärderad

Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Åtgärd TEMA.4.9.1.8 Judarskogen är avsatt som Natura 2000-område på grund av förekomsten av större vattensalamander. På senare år försvann den större vattensalamandern från området. En särskild salamanderdamm anlades år 2007 i anslutning till Judarsjöns östra ände för att återskapa den förlorade livsmiljön för den större vattensalamandern.
Genomförd

Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Åtgärd TEMA.4.9.1.9 Kyrksjön är avsatt som Natura 2000-område med anledning av den större vattensalamandern. På senare år förvann dock arten från lokalen, varför man år 2007 anlade en mindre damm intill sjön i hopp om att groddjur skulle etablera sig. Dammen har därefter utökats i syfte att återskapa en ännu bättre livsmiljö för den större vattensalamandern. År 2015 beslutade man att hjälpa arten på traven genom en återintroduktion.
Genomförs kontinuerligt

Salamanderräddning i Olovslund

Åtgärd TEMA.4.9.1.11 Olovslundsdammen i Bromma är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. Intill naturdammen finns en plaskdamm som utgör fälla för salamandrarna under deras vårvandring till naturdammen. Sedan 2008 har Olovslundsskolan, med handledning av naturguiden Martina Kiibus, kartlagt och räddat de salamandrar som påträffats i plaskdammen, som är torrlagd på våren. Detta har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen.
Förslag till åtgärd

Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.9.1.11 Olovslundsdammen i Olovslundsparken i Bromma hyser större vattensalamander. Arten är ovanlig och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Dammen ligger omgärdad av villor och vägar, vilket gör det svårt för groddjuren att oskadda ta sig runt i området.
Förslag till åtgärd

Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Åtgärd TEMA.4.9.1.6 Bromma är ett Hot-Spot område för groddjur, och hyser bland annat den större vattensalamandern. Bromma utgör därför ett intressant grodutvecklingsområde.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.7 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Åtgärd TEMA.4.9.1.8 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Ålstensskogen - restaurering av kärr

Åtgärd TEMA.4.9.1.9 I Ålstensskogen och Storskogen finns ett antal skogskärr som används som reproduktionslokal för vanlig groda. Ett av de mindre kärren restaurerades år 2012 efter att det länge försämrats genom igenväxning, dumpning av avfall och utdikning. Restaureringen gav mycket goda resultat och populationen av vanlig groda har ökat stadigt sedan dess.
Förslag till åtgärd

Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Åtgärd TEMA.4.9.1.12 För att underlätta en spridning av större vattensalamander, och andra mindre djur som till exempel igelkott, mellan Judanskogen och Olovslundsparken föreslås en grodtunnel under Drottningholmsvägen. En grodtunnel har tidigare anlagts vid Spångavägen i Bromma med goda resultat. Att skapa kontakt mellan Judarn och Olovslund skulle dramatiskt bidra till att stärka den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad.
Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Åtgärd TEMA.4.9.1.13 En ekodukt/sociodukt över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön kan stärka sambandet mellan Judarskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Det ekologiska sambandet här är
viktigt för många djur- och växtarter men är idag starkt försvagat av Bergslagsvägen.
Delområde TEMA.4.9.1
Senast uppdaterad: 2018-01-25