Naturvårdsåtgärder i Enskede-Årsta-Vantör

Kräppladiket
Kräppladiket i Rågsved ligger inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Foto: Magnus Sannebro

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Enskede-Årsta-Vantör.

Åtgärder

Genomförd

Kräppladiket - två nya dammar

Åtgärd TEMA.4.9.2.2 Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i ett dike. För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2007.
Påbörjad

Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.9.2.3 I Årstaskogen och på Årsta Holmar planerar staden ett nytt naturreservat. Just nu pågår bearbetning av förslaget efter beskedet om inriktning efter samrådet. Målsättningen är att reservatet ska vara inrättat våren 2018.
Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Åtgärd TEMA.4.9.2.4 Det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och Nackareservatet behöver förstärkas. Dessutom bör de rekreativa värdena i området höjas, exempelvis genom att anlägga nya parker i samband med att Söderstaden byggs.
Delområde TEMA.4.9.2
Senast uppdaterad: 2017-11-24