Naturvårdsåtgärder i Farsta

Högdalstopparna
Högdalstopparna ligger i Farsta stadsdel. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Farsta.

Åtgärder

Genomförd

Magelungen - boflottar för sjöfågel

Åtgärd TEMA.4.9.3.5 Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.
Genomförd

Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.9 Hökarängsdammen är belägen intill Drevviken, mellan Hökarängsgården och parkeringen till Hökarängsbadet. På platsen finns ursprungligen en naturlig våtmark och för att främja etablering av groddjur har en djuphåla grävts öster om den öppna delen av våtmarken. Groddjuren verkar trivas bra och det finns numera populationer av vanlig groda, vanlig padda samt mindre vattensalamander.
Genomförd

Sköndal - groddamm "Sköndalsdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.13 Sköndalsdammen är en liten damm som är belägen intill fina, promenadvänliga grusstigar vid Drevviken. Här finns ett bestånd av mindre vattensalamander. För att hitta hit, åk mot Sköndalsvägen längs med Perstorpsvägen och gå ett par hundra meter mot sjöstranden.
Genomförd

Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet

Åtgärd TEMA.4.9.3.4 Grodor fanns på Skönstaholmsfältet fram till 80-talet men har sedan dött ut. Med de nya dammarna är förutsättningarna för dem att återvända utmärkta. Även en mängd andra djur drar nytta av de nya dammarna.
Genomförd

Farsta - groddamm "Forsåndammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.11 Forsåndammen är belägen på ängsmark intill vattendraget Forsån, som förbinder Magelungen med Drevviken. I samband med anläggandet av dammen introducerades ett litet bestånd av vanlig groda och under juli 2007 observerades både romsamlingar och yngel. Efter 2007 har däremot inga groddjur observerats.
Genomförd

Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.12 Fagersjödammen är belägen vid norra Magelungen och nås via gång- och cykelvägen Fågelviksbacken. Dammen är förhållandevis liten till storleken och hyser en population av mindre vattensalamander. För att främja etablering av vanlig groda har romsamlingar flyttats från Majrovägen till Fagersjödammen.
Genomförd

Majroskogen - groddamm "Majrodammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.9 Majrodammen är belägen i den norra delen av Majroskogen. Området består av kuperad hällmark och dammen anlades där det tidigare fanns ett igenvuxet vitmossekärr. Bevarandestatusen för groddjur i Majroskogen har hittills varit dålig, så anläggandet av Majrodammen är ett försök till att vända den negativa trenden genom att erbjuda en reproduktionslokal. Det geografiska läget innebär även att spridning mellan Majroskogen och Svedmyraskogen möjliggörs för framtida groddjurspopulationer.
Planerad

Kräppladiket - ytterligare åtgärder

Åtgärd TEMA.4.9.3.11 År 2007 byggdes två dammar i Kräppladiket för att åstadkomma jämnare vattenflöden och förbättrad rening av dagvattnet. Dock har det varit svårt att påvisa förbättringar av vattenkvaliteten i Kräppladiket, varför ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliten samt skapa natur- och rekreationsvärden har utretts. Funktionsförbättringen ingår även som förslag på åtgärd inom det lokala åtgärdsprogram som håller på att tas fram för Magelungen.
Förslag till åtgärd

Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.9.3.2 Högdalstopparna utgörs av Fagersjötoppen, Hökarängstoppen och Högdalstoppen. Tillsammans utgör de ett tippområde bestående utav rivnings- och schaktmassor som tippats här sedan 1960-talet. Tippverksamheten avslutades år 2001 och området har spontant börjat användas som naturrekreationsområde. Högdalstippen håller en stor artrikedom av fåglar, fjärilar, växter och groddjur. Här kan bland annat häckande törnskata, sparvhök och kattuggla ses.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Åtgärd TEMA.4.9.3.5 En groddamm förslås anläggas i gränszonen mellan befintlig bebyggelse och Gubbängsparken, i det lilla grönområde som omger Skrinvägen och Dörrvägen. Denna skulle kunna genomföras som kompensationsåtgärd för byggnation vid Gubbängens tunnelbanestation. Platsen har goda, naturliga förutsättningar för en groddamm och bedöms kunna bli ett en attraktiv och välbesökt plats för boende i närområdet.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Åtgärd TEMA.4.9.3.6 På norra sidan av Örbyleden i skogsbrynet väster om Gubbängens koloniområde finns ett område som översvämmas under våren. Genom att gräva en groddamm på platsen kan förutsättningar för groddjur åstadkommas. I dagsläget finns inga dammar på Gubbängsfältet varför en damm här skulle göra mycket för groddjuren och deras möjligheter att kolonisera områden österut längs fältet.
Förslag till åtgärd

Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Åtgärd TEMA.4.9.3.9 Intill Magelungsvägen i Farsta finns idag två småvatten som angränsar till en upplagsplats för grus. Vid Magelungsvägen finns idag två dammar som är förbundna av ett dike. Lokalen skulle kunna rustas upp för att fungera bättre för bland annat groddjur.
Förslag till åtgärd

Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Åtgärd TEMA.4.9.3.7 I höjd med Högdalens industriområde vid Örbyleden och intilliggande våtmarken Gökdalen finns ett långsmalt kärr som är i behov av restaurering för bland annat groddjur. Här finns nämligen observationer av åkergroda från 90-talet. Kärret är idag mycket igenvuxet av sälg och det håller inte vatten tillräckligt länge för att fungera optimalt som reproduktionslokal för groddjur.
Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Åtgärd TEMA.4.9.3.8 Magelungsvägen och järnvägen (Nynäsbanan) skär genom den regionala Hanvedenkilen och genom ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur. Trots skärningen bedöms det i dagsläget finnas en viktig ekologisk spridningsfunktion i kilen. Spridningsfunktionen kommer dock att försvagas i och med genomförandet av pågående detaljplanering på flera platser utifrån Tyngdpunkt Farsta. En ekodukt/sociodukt över Magelungsvägen och järnvägen skulle kunna mildra de negativa effekterna.
Förslag till åtgärd

Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.9.3.11 På Skönstaholmsfältet i Hökarängen fanns länge ett förslag om att utveckla området till en vattenpark i samband med ny bebyggelse i närområdet. Vattenparken blev inte av, men projekt Grodkollen där miljöförvaltningen ingår har under 2015 börjat utveckla området för groddjurslivet. En fortsatt utveckling av området föreslås för att höja natur- och rektreationsvärdena ytterligare.
Delområde TEMA.4.9.3
Senast uppdaterad: 2017-08-22