Naturvårdsåtgärder i Östermalm


Utsikt över Husarviken och Nationalstadsparken från norra Hjorthagen. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås på Östermalm.

Åtgärder

Genomförd

Laduviken - groddamm "Laduviksdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.14.6 Laduviksdammen är belägen intill nordvästra delen av sjön Laduviken på norra Djurgården. Detta är en av få groddammar på Östermalm, men inom området finns populationer av alla fem groddjursarter som förekommer inom Stockholms stad, d.v.s. vanlig groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander.
Genomförs kontinuerligt

Isbladskärret - restaurering

Åtgärd TEMA.4.9.14.2 Isbladskärret har varit föremål för en lång serie av restaureringsåtgärder alltsedan det tillkom som fågellokal i början av 1980-talet. Det främsta problemet är igenväxning av bladvass (Phragmites australis), kaveldun (Typha spp.) samt jättegröe (Glyceria maxima). Detta har medfört att tidigare utförda åtgärders effekt har varit hög men kortvarig.
Genomförd

Boflottar för sjöfågel i Lilla värtan

Åtgärd TEMA.4.9.14.6 Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.
Genomförd

Boflottar för sjöfågel i Laduviken

Åtgärd TEMA.4.9.14.6 Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.
Genomförd

Stödodling på Skansen

Åtgärd TEMA.4.9.14.10 I samband med Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) etablerades år 2001 en stödodling på Skansen. Syftet var att odlingen skulle kunna bli en värdefull genbank om växtbestånden ute på stan skulle bli kritiskt små eller hotas. Stödodlingen, som var ett samarbete mellan Skansen och miljöförvaltningen, fick bästa tänkbara läge i Skansens stadskvarter utmed södra fasaden av Skomakarlängan vid Glashyttetorget.
Genomförd

Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Åtgärd TEMA.4.9.14.3 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos mång av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.
Påbörjad

Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.9.14.1 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos de arter som är kopplade till våtmarksområdena, till exempelvis den större vattensalamandern, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.
Påbörjad

Tillfällig flytt av spetsfingerört

Åtgärd TEMA.4.9.14.11 Spetsfingerörten i Södra Värtan omplaceras tillfälligt med start 2016 med anledning av ombyggnation i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. En del av det lokala beståndet flyttas till lämpliga biotoper i Bergianska trädgården och resterande delar till Beckholmen.
Förslag till åtgärd

Rosendal - groddammar

Åtgärd TEMA.4.9.14.7 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos mång av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper.
Delområde TEMA.4.9.14
Senast uppdaterad: 2017-10-27