Naturvårdsåtgärder i Rinkeby-Kista

Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger mestadels inom Rinkeby-Kista stadsdel. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Rinkeby-Kista.

Åtgärder

Genomförd

Järva - Hästa groddamm

Åtgärd TEMA.4.9.9.2 År 2007 anlade exploateringskontoret Hästa groddamm i syftet att återskapa en våtmark med öppen vattenspegel för groddjur. Dammen anlades i anslutning till dikena söder om Hästa gård.
Genomförd och utvärderad

Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Åtgärd TEMA.4.9.9.3 År 2007 anlades en damm i det befintliga Skogvaktarkärret med öppen vattenspegel och omväxlande grundare och djupare vattenområden i anslutning till Igelbäcken. Dammen utformades primärt för att gynna rekreation och fågelliv. Dammen tar även hand om näringsämnen och föroreningar och hindrar dessa att nå Igelbäcken.
Genomförd

Järva - informationssatsningar

Åtgärd TEMA.4.9.9.10 Järvafältet är ett värdefullt grönområde med rik kulturhistoria. Mycket finns att läsa om och uppleva i Järvafältets odlingslandskap och många fornlämningar.
Genomförs kontinuerligt

Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Åtgärd TEMA.4.9.9.4 För att på ett ekologiskt sätt hålla landskapet öppet kring Skogvaktarkärret låter Stockholms stad sedan 2005 en flock av Highland cattle beta där.
Genomförd

Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Åtgärd TEMA.4.9.9.11 Provfisken i Igelbäcken nära Eggeby gård visade en vikande trend för antalet grönlingar. Anledningen betroddes vara den ökade igenväxningen på Eggeby-lokalen, då så gott som all grönling som fångades vid elfisket 2010 fångades i omedelbar närhet av och under bron. Där är bottnen stenig och strömutsatt, och tack vare beskuggningen från bron ej igenväxande.
Påbörjad

Järva naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.9.9.1 Järvafältet är stort, sammanhängande och värdefullt grönområde med en rik kulturhistoria. Området hyser en mångfald av biotoper och funktioner för såväl natur och rekreation, varför en fortsatt utveckling är aktuellt. Området ingår delvis i Igelbäckens kulturreservat som Stockholms stad bildade år 2006 för att bevara och utveckla odlingslandskapet.
Påbörjad

Hansta - nya småvatten

Åtgärd TEMA.4.9.9.7 I småvatten på och vid MC-banan i Hansta naturreservat håller större vattensalamander till. Större vattensalamander finns idag på knappt ett tiotal lokaler i Stockholm och är skyddad art enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.
Förslag till åtgärd

Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Åtgärd TEMA.4.9.9.9 Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är området väster om kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat, på norrsidan om Igelbäcken. Området har liksom Skogvaktarkärret goda förutsättningar för skapandet av nya groddammar. Nya dammar här skulle öka förutsättningarna för spridningen av groddjur mellan Skogvaktarkärret och Hästa groddamm.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.4.9.9.13 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Åtgärd TEMA.4.9.9.15 I Hansta finns större vattensalamander i en liten damm på motocrossbanan intill Hägerstalunds värdshus samt i ett dike som löper över motocrossbanan och ansluter till Djupanbäcken. Populationen är trängd, men området vid motocrossbanan är föremål för Trafikverkets kompensationsåtgärder i samband med bygget av Förbifart Stockholm. För att stödja denna population ytterligare samt underlätta spridning söderut till Järvafältet föreslås ett antal åtgärder.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Åtgärd TEMA.4.9.9.17 Strax nordväst om Hägerstalunds värdshus ligger fyra dammar som tidigare har använts för fisk eller kräftodling, bland annat finns en historiskt värdefull karpdamm. Dessa dammar torkar i dagsläget troligen ut under sommaren. För att göra dem lämpliga för den större vattensalamandern bör de grävas ut och sammanfogas till en stor damm. Dammen bör också fördjupas för att säkra vattentillgång hela året, vilket större vattensalamander är beroende av för sin livscykel.
Förslag till åtgärd

Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.9.9.18 För att den större vattensalamandern, andra groddjur och reptiler samt andra djur, ska kunna sprida sig mellan Hansta och Järva behöver de passera Akallaleden. I dagsläget finns två passager under denna väg. Den ena är den kulvert genom vilken Igelbäcken rinner och den andra är en viadukt där en gångväg passerar under trafikleden. Åtgärden är ett alternativ till den ekodukt som föreslagits för Akallaleden.
Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.9.9.19 Mellan Akalla och den framtida Barkarbystaden i Järfälla kommun är den regionala Järvakilen smal och korsas av Akallalänken och Norrviksvägen. I samband med att Järfälla kommun bygger ut Barkabystaden har kommunen för avsikt att upprätta reservat i den del av det gamla flygfältet som kopplar mot kulturreservatet Igelbäcken i Stockholms stad. En ekodukt/sociodukt i lämpligt läge är
högt prioriterad då den kan stärka kopplingen mellan de nämnda reservaten samt Hansa naturreservat.
Delområde TEMA.4.9.9
Senast uppdaterad: 2017-06-14