Fladdermöss


Fransfladdermus, hotkategori "Sårbar" (VU). Foto: Johnny de Jong
Vid den senaste fladdermusinventeringen hittades två hotade arter som inte var kända i staden sedan tidigare: dammfladdermus och fransfladdermus. Totalt finns minst nio fladdermusarter i Stockholm. Bättre instrument är en trolig anledning till att fler arter hittades.

Samtliga svenska fladdermusarter är nattaktiva och tillhör familjen läderlappar. De lever av insekter som de fångar med hjälp av 'ekopejling' med ultraljud. Fladdermöss förekommer i en rad olika naturtyper och även inne i bebyggelsen, beroende på art. Lövrika miljöer - framförallt ädellövskog - med halvöppen och varierad vegetationsstruktur, kombinerat med grunda näringsrika sjöar och vattendrag, hör till de viktigaste livsmiljöerna för fladdermöss.

Alla våra fladdermöss är skyddade av både EU-lagstiftning och svenska Artskyddsförordningen. De får inte fångas, dödas eller flyttas, och boplatserna får inte förstöras. Fladdermöss skadar inte hus eller livsmedel. Däremot ger de oss ekosystemtjänster genom att äta stora mängder insekter, av vilka vissa är skadeinsekter i våra trädgårdar. De är också goda indikatorer på landskapets naturkvalitéer.

Stockholm har idag minst nio arter fladdermöss, vilket utgör 75% av de fladdermusarter som observerats i länet och hälften av dem som observats i landet sedan år 2000. De vanligaste i Stockholm är nordfladdermus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus.

Resultatet av Södertörnsekologernas fladdermusinventering 2017 blev överraskande för Stockholms del; två nya arter registrerades som inte var kända i staden sedan tidigare. Båda är hotade i Sverige och står med på den s k rödlistan, där man bedömer arters utdöenderisk: dammfladdermus (hotkategori "Starkt hotad", EN) och fransfladdermus (hotkategori "Sårbar", VU).

För att vila under dagen, övervintra eller föda upp ungar söker sig fladdermössen till ihåliga träd, grottor och även byggnader. Genom att sätta upp fladdermusholkar i områden där de brukar jaga kan man förbättra fladdermössens möjligheter att hitta skyddade vrår.

Indikatorer

Tema TEMA.4.3.7.1
Senast uppdaterad: 2018-03-15
Kontakt
Tema

Artiklar

Inventering av fladdermöss

För att få reda på vilka arter av fladdermöss vi har krävs att vi kan lyssna på deras ultraljud. Läs mer här om hur det går till!