Fågelarter i bebyggd miljö

Indikatorn visar antalet fågelarter som förekommer i bebyggd miljö. Med "Bebyggd miljö" avses här den tätbebyggda staden innanför tullarna, d.v.s. Södermalm, Reimersholme, Lilla Essingen, Kungsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Helgeandsholmen samt Strömsborg. "Häckfåglar" innebär fågelarter som uppfyller kriterier för möjlig, trolig eller säker häckning. "Besökande fåglar" är arter som setts födosöka, rasta eller uppehålla sig i staden.

Antal naturligt förekommande fågelarter i bebyggd miljö
Färgruta Häckfåglar
Färgruta Besökande fåglar
Datakälla: Den nationella databasen Artportalen samt ArtArken, Stockholms artdata-arkiv, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Antalet fågelarter som visar något tecken på häckning i stenstadens grönytor har hållit sig omkring 64 under programperioden 2012 till 2015, medan ytterligare ett drygt 40-tal arter besökt stenstaden utan att häcka. De smärre förändringarna mellan undersökta år är inom felmarginalen och visar ingen tydlig trend; sannolikt behöver data från en längre period analyseras för att se någon sådan.

Uppföljningen ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).
Indikator TEMA.4.3.3.1
Senast uppdaterad: 2016-09-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen