Fågelarter i bebyggd miljö

Indikatorn visar antalet fågelarter som förekommer i bebyggd miljö. Med "Bebyggd miljö" avses här den tätbebyggda staden innanför tullarna, d.v.s. Södermalm, Reimersholme, Lilla Essingen, Kungsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Helgeandsholmen samt Strömsborg. "Häckfåglar" innebär fågelarter som uppfyller kriterier för möjlig, trolig eller säker häckning. "Besökande fåglar" är arter som setts födosöka, rasta eller uppehålla sig i staden.
Antal naturligt förekommande fågelarter i bebyggd miljö
Datakälla: Den nationella databasen Artportalen samt ArtArken, Stockholms artdata-arkiv, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Antalet fågelarter som visar något tecken på häckning i stenstadens grönytor har hållit sig omkring 60 under perioden 2012 till 2017, medan ytterligare ett drygt 40-tal arter besökt stenstaden utan att häcka. Förändringarna mellan undersökta år ligger inom felmarginalen; sannolikt behöver data från en längre period analyseras för att se en tydlig trend.

Tabellen visar något vikande siffror för fågelarter i bebyggd miljö. Motsvarande trend kan inte ses för kommunen som helhet. En hypotes är att de senaste årens artobservationer i den bebyggda miljön har minskat till följd av en förändring kopplat till rapportsystemet (projektet Betonglistan). För att kunna fastställa om det är en reell minskning av antalet arter krävs ytterligare analys av underliggande data. Siffrorna baseras på frivilliginsatser från rapportörer till den nationella online-databasen Artportalen.

Uppföljningen ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).

Indikator TEMA.4.3.3.1
Senast uppdaterad: 2018-06-05
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema