Antal grönlingar

Igelbäcken är känd för sin förekomst av den i Sverige ovanliga fiskarten grönling. Grönlingen var tidigare rödlistad. Provfiske med elfiskemetoden utförs årligen i Igelbäcken av Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av berörda kommuner. De enskilda lokalerna provfiskas vartannat år enligt ett rullande schema. Det är främst Igelbäckens förekomst av grönling som studeras men även andra fiskarter registreras i det standardiserade fiske som utförs. Provfiske har genomförts sedan 1999 vid Ulriksdal och Eggeby gård, senare har andra lokaler tillkommit.

Provfiskelokalen vid Eggeby (nedströms bro mot Granby) har kortats av sedan 2008. Den nedre delen av tidigare sträcka, ett djupt och smalt dike med finsedimentbotten och riklig övervattensvegetation, har utgått. Under 2004-2005 har en ridå av unga träd planterats längs lokalens södra strand. Ytterligare unga trädplantor har planterats i strandzonen under 2011. Åtgärden är motiverad för att öka beskuggningen av lokalen och därmed på sikt motverka igenväxning av bäcken på platsen. Sedan 2010 har bottnarna inom elfiskesträckan även biotopförbättrats genom utplacering av sten inom hela provfiskesträckan.

Antal grönlingar vid provfiske i Igelbäcken vid Eggeby.
Datakälla: SLU, elfiskedatabasen SERS samt Naturhistoriska Riksmuseet

Kommentar

2015 provfiskades fem lokaler (sträckor av) Igelbäcken, från slottsparksområdet i Ulriksdal, Solna stad och uppströms till bron mot Hästa vid Akalla. Tre av dessa lokaler ingår i det mellankommunala miljöövervakningsprogrammet för Igelbäcken. Provfiskeperioden sträcker sig huvudsakligen från augusti till oktober. För resultat, se länkat dokument till höger

Liksom tidigare år rådde 2015 stora kontraster i bäckens vattenföring under provfiskeperioden. Månaden maj inleddes med hög vattenföring och därmed kraftig turbiditet (vattengrumling) och förbyttes under sena augusti till lågflöde och klarare vatten, efter sensommarens torrperiod. Denna förbyttes, efter kraftfullt regn under inledningen av september, återigen i mycket höga flöden och därmed grumling av bäckvattnet.

Resultaten från 2015 visar att grönlingsförekomsten i Igelbäcken, dvs. artens utbredning, är jämförbar med tidigare års studier och bedöms vara fortsatt god. Dock visar tätheten (mängden fisk per ytenhet) på flera av de undersökta lokalerna antingen en minskning eller ”steady-state”. Dock är det svårt att fastställa om detta är en reell minskning eller om denna snarare är en effekt av de svåra förhållandena vid flera av elprovfiskelokalerna, se ovan.

Vid provfiskelokalen Eggeby i Stockholm stad bedöms en fortsatt "steady state" råda under senare år, grönlingförekomsten bedöms som god. Rikligt med signalkräftor konstaterades i detta parti av bäcken 2015. Trots genomförda biotopförbättringar med tillförd natursten på botten i partierna av bäcken nedströms och uppströms vägbron, bedöms detta ännu inte haft någon positiv effekt (ökning) på grönlingen inom denna undersökningslokal. Lokalen provfiskades även 2017, och de preliminära resultaten anger fortsatt svag nedgång av antalet grönlingar; dock rapporterades rekryteringen av ungfiskar som god.

Provfiske sker även vid Hästa/Akalla inom Stockholm stad. Lokalen har provfiskats sedan 2004, med ca 2-3 års mellanrum. 2015 genomfördes ett inventeringsfiske som visade att individtätheten är låg men verkar vara stabil. Lokalen var den enda i bäcken där inga årsungar påträffades, vilket överensstämmer med tidigare års provfisken. Orsaken till detta är oklar.

Indikator TEMA.4.3.2.2
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Vattenområden Tema

Dokument

Provfiske Igelbäcken 2015

Resultat från elfiske vid olika lokaler 2015 (Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av Igelbäcksgruppen).