Groddjur

Grodpar
Foto: Johan Pontén

Groddjuren är hotade både globalt och nationellt. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll.

I Stockholms stad finns alla de fem arter av groddjur som förekommer i länet. I en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker finns bra förutsättningar för groddjur. Dock befinner de sig i en utsatt situation då deras livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Med lite hjälp kan Stockholm fortsätta att vara berikad med groddjur och tillhörande ekosystem, så att nya generationer kan ta del av deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om groddjurens tillstånd och vad staden gör för groddjuren på sidan.

Groddammar och småvatten

Genomförd

Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Kanaandammen är belägen intill Kvarnviks kvarn, även kallad Råcksta kvarn, som byggdes 1883 och drevs med vatten från Råcksta träsk. Här finns populationer av mindre vattensalamander och vanlig groda. För att nå dammen tar man tunnelbana eller bil till Blackeberg, varefter man antingen går eller åker längs med Kanaans väg fram till vattnet.
Genomförd

Bromma - groddamm "Råckstadammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Råckstadammen är belägen på ett fält som är omgärdat av lövskog alldeles intill Råcksta träsk. Dammen är förhållandevis liten, men hyser ett bestånd av mindre vattensalamander. Man tar sig lättast till dammen genom att gå ca 200 meter längs med Kanaans väg från dess början vid Grimstagatan och därefter vika av nedför sluttningen.
Genomförd

Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 År 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm väster om Judarn - Lilla dammen. Judarskogens naturreservat är rikt på groddjur och håller även den ovanliga och skyddade större vattensalamandern.
Genomförd och utvärderad

Judarskogen - groddamm "Salamanderdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.12 Under 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm om 200 kvadratmeter öster om sjön Judarn i Judarskogens naturreservat. Groddammen har fått namnet Salamanderdammen då den hyser både den större och mindre vattensalamandern.
Genomförd

Järva - Hästa groddamm

Åtgärd TEMA.4.3.1.4 År 2007 anlade exploateringskontoret Hästa groddamm i syftet att återskapa en våtmark med öppen vattenspegel för groddjur. Dammen anlades i anslutning till dikena söder om Hästa gård.
Genomförd och utvärderad

Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Åtgärd TEMA.4.3.1.5 År 2007 anlades en damm i det befintliga Skogvaktarkärret med öppen vattenspegel och omväxlande grundare och djupare vattenområden i anslutning till Igelbäcken. Dammen utformades primärt för att gynna rekreation och fågelliv. Dammen tar även hand om näringsämnen och föroreningar och hindrar dessa att nå Igelbäcken.
Genomförd

Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Kolonidammen är belägen vid Kyrksjölötens koloniområde och anlades för att stödja återetableringen av större vattensalamander, som introducerades till Kyrksjödammen 2015.
Genomförd

Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Kyrksjödammen anlades år 2007 som en del av projektet ”Stockholms nya Groddammar” och ligger inom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan av Kyrksjön. Området är avsatt som Natura 2000-område med anledning av att större vattensalamander tidigare förekommit här.
Genomförd

Lövsta våtmark och dammsystem

Åtgärd TEMA.4.3.1.7 Lövsta våtmark och dammsystem var ett LONA-projekt (Lokalt naturvårdsprojekt) som finansierades av Hässelby-Vällingby sdf, Hässelby Golf AB, Kyrkhamns Fältskola och Länsstyrelsen. Totalt har hela projektet sedan starten 2002 kostat drygt 1 miljon kr.
Genomförd

Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 En groddamm anlades 2012 i syfte att restaurera ett naturligt kärr i Ålstensskogen som höll på att växa igen. Kärret är högt beläget och omgivet av hällmark. Platsen valdes efter att tips inkommit från boende i området.
Genomförs kontinuerligt

Isbladskärret - restaurering

Åtgärd TEMA.4.3.1.10 Isbladskärret har varit föremål för en lång serie av restaureringsåtgärder alltsedan det tillkom som fågellokal i början av 1980-talet. Det främsta problemet är igenväxning av bladvass (Phragmites australis), kaveldun (Typha spp.) samt jättegröe (Glyceria maxima). Detta har medfört att tidigare utförda åtgärders effekt har varit hög men kortvarig.
Genomförd

Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Åtgärd TEMA.4.3.1.21 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos mång av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.
Genomförd

Laduviken - groddamm "Laduviksdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Laduviksdammen är belägen intill nordvästra delen av sjön Laduviken på norra Djurgården. Detta är en av få groddammar på Östermalm, men inom området finns populationer av alla fem groddjursarter som förekommer inom Stockholms stad, d.v.s. vanlig groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander.
Genomförd

Långholmen - groddamm "Berget"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Groddammen ligger i en sänka mellan två bergsknallar på västra Långholmen. Lokalen hyser en mycket liten population av vanlig groda. Groddammen ligger endast cirka två kilometer från stadshuset, vilket gör grodpopulationen på denna plats särskilt unik och skyddsvärd.
Genomförd

Flaten - groddamm "Altandammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.18 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.
Genomförd

Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Fagersjödammen är belägen vid norra Magelungen och nås via gång- och cykelvägen Fågelviksbacken. Dammen är förhållandevis liten till storleken och hyser en population av mindre vattensalamander. För att främja etablering av vanlig groda har romsamlingar flyttats från Majrovägen till Fagersjödammen.
Genomförd

Fagersjöskogen - groddamm "Fagersjöskogsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Fagersjöskogsdammen ligger i ett befintligt våtmarksområde längst Fagersjövägens södra sida, vilken vetter mot Fagersjöskogen. I dammen har åkergroda tidigare förekommit, och förhoppningen är att denna återetableras på lokalen.
Genomförd

Farsta - groddamm "Forsåndammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Forsåndammen är belägen på ängsmark intill vattendraget Forsån, som förbinder Magelungen med Drevviken. I samband med anläggandet av dammen introducerades ett litet bestånd av vanlig groda och under juli 2007 observerades både romsamlingar och yngel. Efter 2007 har däremot inga groddjur observerats.
Genomförd

Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.19 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.
Genomförd

Högdalen - groddamm "Cyklopendammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Cyklopendammen ligger mellan Rågsved och Högdalen intill ungdomskulturhuset ”Cyklopen”, därav dammens namn. Platsen är ett öppet sankt område bevuxet av ag. I dammen förekommer bland annat mindre vattensalamander.
Genomförd

Kräppladiket - två nya dammar

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i ett dike. För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2007.
Genomförd

Majroskogen - groddamm "Majrodammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Majrodammen är belägen i den norra delen av Majroskogen. Området består av kuperad hällmark och dammen anlades där det tidigare fanns ett igenvuxet vitmossekärr. Bevarandestatusen för groddjur i Majroskogen har hittills varit dålig, så anläggandet av Majrodammen är ett försök till att vända den negativa trenden genom att erbjuda en reproduktionslokal. Det geografiska läget innebär även att spridning mellan Majroskogen och Svedmyraskogen möjliggörs för framtida groddjurspopulationer.
Genomförd

Skärholmen - groddamm "Skärholmsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Skärholmsdammen anlades genom att man dämde en våtmark i anslutning till Skärholmsbäcken 2003. Dammen, som ligger inom Sätraskogens naturreservat, är ca 0,5 m djup, solbelyst hela dagen och har flacka kanter. Den har länge innehållit mindre vattensalamander och vanlig padda. För att hitta hit, ta höger in på Skärholmens gårdsväg och efter ca 150 meter finner du dammen norr om vägen.
Genomförd

Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Hökarängsdammen är belägen intill Drevviken, mellan Hökarängsgården och parkeringen till Hökarängsbadet. På platsen finns ursprungligen en naturlig våtmark och för att främja etablering av groddjur har en djuphåla grävts öster om den öppna delen av våtmarken. Groddjuren verkar trivas bra och det finns numera populationer av vanlig groda, vanlig padda samt mindre vattensalamander.
Genomförd

Sköndal - groddamm "Sköndalsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Sköndalsdammen är en liten damm som är belägen intill fina, promenadvänliga grusstigar vid Drevviken. Här finns ett bestånd av mindre vattensalamander. För att hitta hit, åk mot Sköndalsvägen längs med Perstorpsvägen och gå ett par hundra meter mot sjöstranden.
Genomförd

Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet

Åtgärd TEMA.4.3.1.20 Grodor fanns på Skönstaholmsfältet fram till 80-talet men har sedan dött ut. Med de nya dammarna är förutsättningarna för dem att återvända utmärkta. Även en mängd andra djur drar nytta av de nya dammarna.
Genomförd

Västra Älvsjöskogen - groddamm "Korkskruvdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Älvsjöskogen hyser en stor population av vanlig groda och vanlig padda. En betydande del av dessa leker vid Långsjöns sydöstliga spets. För att nå dit måste groddjuren vandra över bilvägar. Dammen genomfördes i hopp om att kunna utgöra en alternativ reproduktionslokal för groddjur så att dessa slipper korsa några vägar.
Genomförd

Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Långsjödammen är belägen intill Stambanevägen vid Långsjöns södra ände, mer specifikt i skogsdungen till höger om gångstigen. Här finns goda möjligheter att se groddjurslek under våren eftersom stora antal av både grodor och paddor leker i Långsjödammen samt i dikena intill.
Genomförd

Östra Älvsjöskogen - groddamm "Ormkärrsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Omrkärrsdammen ligger inom östra Älvsjöskogen i ett parti som ibland kallas ”Ormkärrsskogen”. Dammen är reproduktionslokal för vanlig groda. Enligt uppgifter har grodor och vattensalamandrar lekt i flera av de skogskärr som finns i skogsområdet sedan 80-talet. Området är den enda plats idag i Stockholm som hyser en betydande grodpopulation.
Påbörjad

Hansta - nya småvatten

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 I småvatten på och vid MC-banan i Hansta naturreservat håller större vattensalamander till. Större vattensalamander finns idag på knappt ett tiotal lokaler i Stockholm och är skyddad art enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.
Planerad

Kräppladiket - ytterligare åtgärder

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 År 2007 byggdes två dammar i Kräppladiket för att åstadkomma jämnare vattenflöden och förbättrad rening av dagvattnet. Dock har det varit svårt att påvisa förbättringar av vattenkvaliteten i Kräppladiket, varför ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliten samt skapa natur- och rekreationsvärden har utretts. Funktionsförbättringen ingår även som förslag på åtgärd inom det lokala åtgärdsprogram som håller på att tas fram för Magelungen.
Förslag till åtgärd

Rosendal - groddammar

Åtgärd TEMA.4.3.1.18 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos mång av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper.
Förslag till åtgärd

Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Långbro gård är en privatägd fastighet i Älvsjö där det tidigare fanns en stenkantad spegeldamm framför huset som fylldes igen vid mitten av 1960-talet. Det finns goda förutsättningar för att restaurera dammen och få den att fungera som groddjurslokal.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.
Förslag till åtgärd

Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Bromma är ett Hot-Spot område för groddjur, och hyser bland annat den större vattensalamandern. Bromma utgör därför ett intressant grodutvecklingsområde.
Förslag till åtgärd

Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har försvunnit på grund av tidigare igenfyllnad. Området fick åren 2006 och 2007 två nya dammar – Altandammen och Kasbydammen, vilka idag hyser groddjur.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Åtgärd TEMA.4.3.1.17 En groddamm förslås anläggas i gränszonen mellan befintlig bebyggelse och Gubbängsparken, i det lilla grönområde som omger Skrinvägen och Dörrvägen. Denna skulle kunna genomföras som kompensationsåtgärd för byggnation vid Gubbängens tunnelbanestation. Platsen har goda, naturliga förutsättningar för en groddamm och bedöms kunna bli ett en attraktiv och välbesökt plats för boende i närområdet.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Åtgärd TEMA.4.3.1.18 På norra sidan av Örbyleden i skogsbrynet väster om Gubbängens koloniområde finns ett område som översvämmas under våren. Genom att gräva en groddamm på platsen kan förutsättningar för groddjur åstadkommas. I dagsläget finns inga dammar på Gubbängsfältet varför en damm här skulle göra mycket för groddjuren och deras möjligheter att kolonisera områden österut längs fältet.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 I samband med utbyggnaden av Kärrtorps IP försvann en del av den angränsande fuktlövskogen och det kärr som fanns där har nu dränerats. Här lekte tidigare åkergroda och vanlig groda och vanlig padda. Även mindre vattensalamander finns i närheten. För att ersätta det förlorade kärret kan en eller flera dammar anläggas intill idrottsplatsen.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Bredvid förskolan Långe Erik, som ligger intill Kärrtorps IP, sträcker sig ett område med fuktlövskog åt söder. Platsen för den föreslagna åtgärden är översvämmad under stora delar av året men torkar i dagsläget upp under försommaren. Skogskärret gränsar till en öppen gräsyta som delvis är bevuxen en bladvass.
Förslag till åtgärd

Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Nya groddammar föreslås för detta område och motiveras av att området i dagsläget utgör livsmiljö för åkergroda, vanlig groda och vanlig padda, samt att området utgör ett möjligt spridningsstråk mellan områden i väster, framförallt Skogskyrkogården och områden i öster som Nackreservatet och Flatens naturreservat. Framförallt förekomsten av åkergroda i området ger en ökad prioritet för åtgärder på denna plats.
Förslag till åtgärd

Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Åtgärd TEMA.4.3.1.19 I höjd med Högdalens industriområde vid Örbyleden och intilliggande våtmarken Gökdalen finns ett långsmalt kärr som är i behov av restaurering för bland annat groddjur. Här finns nämligen observationer av åkergroda från 90-talet. Kärret är idag mycket igenvuxet av sälg och det håller inte vatten tillräckligt länge för att fungera optimalt som reproduktionslokal för groddjur.
Förslag till åtgärd

Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Intill Magelungsvägen i Farsta finns idag två småvatten som angränsar till en upplagsplats för grus. Vid Magelungsvägen finns idag två dammar som är förbundna av ett dike. Lokalen skulle kunna rustas upp för att fungera bättre för bland annat groddjur.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 I Hansta finns större vattensalamander i en liten damm på motocrossbanan intill Hägerstalunds värdshus samt i ett dike som löper över motocrossbanan och ansluter till Djupanbäcken. Populationen är trängd, men området vid motocrossbanan är föremål för Trafikverkets kompensationsåtgärder i samband med bygget av Förbifart Stockholm. För att stödja denna population ytterligare samt underlätta spridning söderut till Järvafältet föreslås ett antal åtgärder.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Strax nordväst om Hägerstalunds värdshus ligger fyra dammar som tidigare har använts för fisk eller kräftodling, bland annat finns en historiskt värdefull karpdamm. Dessa dammar torkar i dagsläget troligen ut under sommaren. För att göra dem lämpliga för den större vattensalamandern bör de grävas ut och sammanfogas till en stor damm. Dammen bör också fördjupas för att säkra vattentillgång hela året, vilket större vattensalamander är beroende av för sin livscykel.
Förslag till åtgärd

Ålstensskogen - restaurering av kärr

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 I Ålstensskogen och Storskogen finns ett antal skogskärr som används som reproduktionslokal för vanlig groda. Ett av de mindre kärren restaurerades år 2012 efter att det länge försämrats genom igenväxning, dumpning av avfall och utdikning. Restaureringen gav mycket goda resultat och populationen av vanlig groda har ökat stadigt sedan dess.
Förslag till åtgärd

Årsta - groddammar på Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Mellan öarna Alholmen och Bergholmen sträcker sig ett smalt näs, på båda sidor omgivet av vatten, vass och fuktlövskog. I strandzonen på den norra sidan har grodlek tidigare förekommit. Till följd av sedimentering och nedfallande löv, kvistar och grenar har grodgölarna fyllts igen. Genom att återskapa några grodgölar bedöms förutsättningarna förbättras för återetablering av groddjur.
Förslag till åtgärd

Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är området väster om kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat, på norrsidan om Igelbäcken. Området har liksom Skogvaktarkärret goda förutsättningar för skapandet av nya groddammar. Nya dammar här skulle öka förutsättningarna för spridningen av groddjur mellan Skogvaktarkärret och Hästa groddamm.
Förslag till åtgärd

Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Platsen där ny groddamm föreslås omfattas av ett större programområde för Älvsjö. En omfattande exploatering inom programområdet har initialt bedömts kunna leda till ett behov av att ta hand om dagvatten genom att anlägga till exempelvis dammar.
Förslag till åtgärd

Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Ett större programarbete kommer starta för området Hagsätra parallellt med reservatsarbetet i området Rågsveds friområde. En groddamm skulle kunna genomföras inom ramen för eventuell kommande bebyggelse.

Återintroduktion och salamanderräddningar

Genomförd och utvärderad

Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Åtgärd TEMA.4.3.1.2 Judarskogen är avsatt som Natura 2000-område på grund av förekomsten av större vattensalamander. På senare år försvann den större vattensalamandern från området. En särskild salamanderdamm anlades år 2007 i anslutning till Judarsjöns östra ände för att återskapa den förlorade livsmiljön för den större vattensalamandern.
Genomförd

Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Åtgärd TEMA.4.3.1.3 Kyrksjön är avsatt som Natura 2000-område med anledning av den större vattensalamandern. På senare år förvann dock arten från lokalen, varför man år 2007 anlade en mindre damm intill sjön i hopp om att groddjur skulle etablera sig. Dammen har därefter utökats i syfte att återskapa en ännu bättre livsmiljö för den större vattensalamandern. År 2015 beslutade man att hjälpa arten på traven genom en återintroduktion.
Genomförs kontinuerligt

Salamanderräddning i Olovslund

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Olovslundsdammen i Bromma är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. Intill naturdammen finns en plaskdamm som utgör fälla för salamandrarna under deras vårvandring till naturdammen. Sedan 2008 har Olovslundsskolan, med handledning av naturguiden Martina Kiibus, kartlagt och räddat de salamandrar som påträffats i plaskdammen, som är torrlagd på våren. Detta har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen.

Grodtunnlar

Förslag till åtgärd

Örby - Faunapassage Örbyleden

Åtgärd TEMA.4.3.1.14 Örbyleden utgör idag en kraftig barriär för såväl människor som för växt- och djurlivets spridning mellan norra Fagersjöskogen och Majroskogen, i södra Stockholm. Området är en viktig del av stadens gröna infrastruktur som en förlängning in i Stockholm av Hanvedenkilen. För att motverka fragmenteringen och knyta ihop landskapet föreslås en faunapassage i form av en ekodukt över leden. Detta skulle kunna realiseras i samband med kommande omläggning av leden och den planerade exploateringen.
Förslag till åtgärd

Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 För att underlätta en spridning av större vattensalamander, och andra mindre djur som till exempel igelkott, mellan Judanskogen och Olovslundsparken föreslås en grodtunnel under Drottningholmsvägen. En grodtunnel har tidigare anlagts vid Spångavägen i Bromma med goda resultat. Att skapa kontakt mellan Judarn och Olovslund skulle dramatiskt bidra till att stärka den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad.
Förslag till åtgärd

Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 För att den större vattensalamandern, andra groddjur och reptiler samt andra djur, ska kunna sprida sig mellan Hansta och Järva behöver de passera Akallaleden. I dagsläget finns två passager under denna väg. Den ena är den kulvert genom vilken Igelbäcken rinner och den andra är en viadukt där en gångväg passerar under trafikleden. Åtgärden är ett alternativ till den ekodukt som föreslagits för Akallaleden.
Avförd

Groddjurspassager vid Långsjön

Åtgärd TEMA.4.3.1.8 Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.

Skyltning

Påbörjad

Långsjön - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.3.1.16 Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Även den ovanliga åkergrodan har observerats i området. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.
Förslag till åtgärd

Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.3.1.15 Olovslundsdammen i Olovslundsparken i Bromma hyser större vattensalamander. Arten är ovanlig och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Dammen ligger omgärdad av villor och vägar, vilket gör det svårt för groddjuren att oskadda ta sig runt i området.
Delområde TEMA.4.3.1
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Kontakt

Hur uppmärksammas stadens groddjursarbete?

Stadens groddjursprojekt

Mer information

Större vattensalamander

Läs om den större vattensalamandern, och det åtgärdsarbete som bedrivs på nationell nivå. Länsstyrelsen i Örebro län (PDF, 2008).