Skyddsvärd flora

Backsippa
Backsippa. Foto: Johan Pontén

Utöver alla de vanliga kärlväxterna i Stockholm finns idag ett 100-tal rödlistade arter. I många fall pekar de ut miljöer som hjälper oss att förstå vilken brukningsform som tidigare rådde på platsen. Att bevara skyddsvärd flora kan därför ses som en kulturgärning.

Kärlväxtarterna, dvs alla örter, gräs, halvgräs, ormbunkar, fräken och lummer, är många i Stockholm. Stadens flora har en blandning av växter som fanns i det tidigare jordbrukslandskapet och sådana som förts in till de urbana miljöerna i modernare tid. Totalt rör det sig om uppåt 2 000 arter.

Stockholms stad är ett av landets mest välinventerade områden, där många kunniga botanister samlat växter. Av den särskilt skyddsvärda floran finns idag kvar ett 100-tal arter som är med på den nationella s k rödlistan. Dessa utgör en dryg tredjedel av de rödlistade arter som historiskt noterats i kommunen.

Exempel på ovanliga kärlväxter som trivs i rester av gamla slåtter- och betesmarker är backsippa och korskovall. I stenstadens mer omrörda miljöer har konkurrenssvaga rödlistade arter som paddfot, spetsfingerört och knippnejlika etablerat sig.

Åtgärder

Genomförd

Stödodling på Skansen

Åtgärd TEMA.4.3.4.1 I samband med Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) etablerades år 2001 en stödodling på Skansen. Syftet var att odlingen skulle kunna bli en värdefull genbank om växtbestånden ute på stan skulle bli kritiskt små eller hotas. Stödodlingen, som var ett samarbete mellan Skansen och miljöförvaltningen, fick bästa tänkbara läge i Skansens stadskvarter utmed södra fasaden av Skomakarlängan vid Glashyttetorget.
Påbörjad

Tillfällig flytt av spetsfingerört

Åtgärd TEMA.4.3.4.2 Spetsfingerörten i Södra Värtan omplaceras tillfälligt med start 2016 med anledning av ombyggnation i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. En del av det lokala beståndet flyttas till lämpliga biotoper i Bergianska trädgården och resterande delar till Beckholmen.
Delområde TEMA.4.3.4
Senast uppdaterad: 2017-10-27
Kontakt

Skyddsvärd flora i staden