Småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för olika sorters insekter såsom trollsländor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Sammantaget står stadens insektsliv för flera viktiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur, födoresurs för övrigt djurliv etc. Pollinerare som fjärilar, humlor och bin trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Här redovisas undersökningar av och åtgärder för alla sorters evertebrater, det vill säga ryggradslösa djur, såsom skalbaggar, bin och snäckor.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset
Genomförd 2016 Bee Urban
Fastighetskontoret
Påbörjad
Påbörjad
Tessinstråket - stadsodling och slåtteräng för pollinatörer
Påbörjad Östermalms stadsdelsförvaltning
Genomförd
Genomförd
Mulmholkar av ek i Judarskogen
Genomförd 2018 Bromma stadsdelsförvaltning
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Kruthusplan - äng för pollinerare i Diplomatstaden
Genomförs kontinuerligt Östermalms stadsdelsförvaltning
Genomförd
Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem
Genomförd 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning
Påbörjad
Påbörjad
Tillförsel av död ved och ris
Påbörjad
Tema TEMA.4.3.5
Senast uppdaterad: 2019-03-11
Kontakt

Artiklar

Bottenfauna

Läs mer om småkrypen som lever på bottnarna till våra sjöar, vattendrag och småvatten.

Eklevande insekter

Stockholms gamla ihåliga ekar är livsmiljö åt en mångfald skalbaggar och andra småkryp.