Småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
I Stockholms stad lever ett myller av olika småkryp. Här har över 3 000 arter av insekter hittats och hundratals arter av andra ryggradslösa djur, såsom spindlar, kvalster, kräftdjur, snäckor, musslor och maskar.

Sammantaget står stadens småkryp för flera för oss nödvändiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur m.m. De utgör, tillsammans med växter, svampar och mikroorganismer, även en grundläggande födoresurs för övrigt djurliv.

Pollinerare som bin, fjärilar och humlor trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för t ex trollsländor, snäckor, märlkräftor och fjädermyggor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Här intill hittar du information och länkar till undersökningar av och åtgärder för alla sorters ryggradslösa djur.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset
Genomförd 2016 Bee Urban
Fastighetskontoret
Pågående
Pågående
Tessinstråket - stadsodling och slåtteräng för pollinatörer
Pågående Östermalms stadsdelsförvaltning
Genomförd
Genomförd
Mulmholkar av ek i Judarskogen
Genomförd 2018 Bromma stadsdelsförvaltning
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Kruthusplan - äng för pollinerare i Diplomatstaden
Genomförs kontinuerligt Östermalms stadsdelsförvaltning
Genomförd
Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem
Genomförd 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning
Pågående
Pågående
Tillförsel av död ved och ris
Pågående
Pågående
Diplomaternas äng på Gärdet
Pågående Östermalms stadsdelsförvaltning
Tema TEMA.4.3.5
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Kontakt

Artiklar

Bottenfauna

Läs mer om småkrypen som lever på bottnarna till våra sjöar, vattendrag och småvatten.

Eklevande insekter

Stockholms gamla ihåliga ekar är livsmiljö åt en mångfald skalbaggar och andra småkryp.