Småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för olika sorters insekter såsom trollsländor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Sammantaget står stadens insektsliv för flera viktiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur, födoresurs för övrigt djurliv etc. Pollinerare som fjärilar, humlor och bin trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Här redovisas undersökningar av och åtgärder för alla sorters evertebrater, det vill säga ryggradslösa djur, såsom skalbaggar, bin och snäckor.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset
Genomförd 2016 Bee Urban
Fastighetskontoret
Tema TEMA.4.3.5
Senast uppdaterad: 2018-06-15
Kontakt