Bottenfauna

Från vänster till höger: nykläckt trollslända, trollsländela
Nykläckt trollslända, trollsländelarv och sävslända. Foto: Thomas Jansson, Naturvatten AB

Bottenfauna brukar de djur kallas som lever på bottnarna i sjöar och vattendrag. Det handlar oftast om småkryp som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor.

Vissa av djuren är helt vattenlevande, medan andra bara tillbringar en del av sin livscykel där. Till exempel är trollsländans larver små rovdjur som ingår i bottenfaunan, medan den vuxna trollsländan är knuten till strandmiljön på land. Artsammansättningen i bottenfaunan är ett mått på biologisk mångfald och kan följas i miljöövervakningen för att få reda på hur ekosystemet "mår", t ex vilken näringsstatus vattnet har, eller om det är utsatt för någon påverkan.

I Stockholm görs många provtagningar av bottenfaunan som en kvalitetsfaktor i övervakningen av ekologisk status i våra vatten. Artsammansättningen ger data till olika sorters index, vilka i sin tur bidrar till klassningar av statusen i de olika vattnen. Andra index visar hur tillståndet är när det gäller försurning och övergödning.

Vid provtagningarna kan man också se om det förekommer skyddsvärda arter i bottenfaunan, som kanske bör ägnas särskild uppmärksamhet för sin egen skull.

Artikel TEMA.4.3.5.1
Senast uppdaterad: 2020-02-21

Sjöar

Vattendrag

Bottenfauna i Forsån

Resultat från bottenfaunaprovtagning i Forsån och Norrån 1997-98, utförd av Stockholm Vatten.