Mulmholkar av ek i Judarskogen


Urgröpt ekstam till mulmholk. Foto: Nette Bygren
Nya livsmiljöer för eklevande arter har tillförts Judarskogens naturreservat, som ersättning för en grov ek som man blev tvungen att ta ner på en annan plats i Bromma. Av ekens stam har tre s k mulmholkar skapats, som ska bli hem åt en mångfald småkryp och svampar som lever på död ved från ek.
När staden blev tvungen att fälla en grov ek i Bromma p g a bostadsbebyggelse ordnades så det gamla trädets stam istället fick bli hem åt många vedlevande organismer. Ekar med brunt träpulver inuti, så kallad mulm, är ovanliga idag och mycket värdefulla för en lång rad insekter och svampar. Mulmholkarna skapades genom att man gröpte ur stammens inre, ställde upp stambitarna i en av reservatets ekdungar och tillförde mulm för att efterlikna gamla ihåliga ekar. På platsen sattes infoskyltar upp. Insekterna lever, äter och bor i mulmen. En av de tänkbara nya invånarna är den glänsande skalbaggen brun guldbagge.
Åtgärd TEMA.4.3.5.3
Senast uppdaterad: 2019-03-06
Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Tema