Ekosystemtjänster

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Låt naturen göra jobbet - En film om ekosystemtjänster och klimatanpassning i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organismer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

En sammanhängande grönstruktur är värdefull för människor, den biologiska mångfalden och för samhället i stort. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till hållbara, resilienta och attraktiva städer. Stockholms grönstruktur utgör därför grunden när staden ska anpassas till pågående och kommande klimatförändringar.

Förändrade nederbörds- och temperaturförhållanden och fler extrema väderhändelser innebär särskilt stora påfrestningar på den urbana miljön. En viktig förutsättning för att stadens klimatanpassning är därför att det finns en fungerande grönstruktur. De gröna ytorna bidrar till lösningar för dagvatten- och skyfallshantering samt till temperaturreglering vid värmeböljor.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Bullerdämpning
Genomförd
Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen
Genomförd Bullerdämpning 2016
Genomförd
Björns vertikala trädgård
Genomförd Bullerdämpning 2016 Fastighetskontoret
Genomförd
Takpark med ekologisk mångfald
Genomförd Bullerdämpning 2015
Genomförd
Nytt torvbaserat system för gröna tak och fasader
Genomförd Bullerdämpning 2015
Reglerande ekosystemtjänster
Genomförd
Växtvägg på återvinningscentral i Högdalen
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2017
Genomförd
Stadsodling i Högdalen
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2015
Genomförd
Stadsodling - en mötesplats i Norra Djurgårdsstaden
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2013
Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs
Förslag till åtgärd Reglerande ekosystemtjänster
Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2017 SL
Tema TEMA.4.4
Senast uppdaterad: 2020-10-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Relaterat

Projektet C/O City

Läs om hur ekosystemtjänster kan användas vid stadsplanering och i klimatanpassningsarbetet.

Mer om ekosystemtjänster

Karteringar

Appendix A

Teknisk bilaga - Kartläggning av ekosystemtjänster i Stockholms stad.

Rekreation