Badande vid Stockholms strandbad

Indikatorn visar omfattningen av stockholmarnas besök på strandbad i närheten av sitt bostadsområde.

Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Nära 4 av 10 invånare i Stockholm nyttjar stadens strandbad ibland eller ofta. Tillgänglighet och avstånd är avgörande för hur ofta baden besöks. Drygt hälften av stadens invånare är nöjda med tillgången på strandbad i den stadsdel där man bor. Bostadsnära bad nyttjas mest.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.
Indikator TEMA.4.4.6
Senast uppdaterad: 2016-06-17
Kontakt

Artiklar