Projektet C/O City

Bild som visar stadsnaturens ekosystemtjänster
Illustration projektet C/O City

Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Målet är att få in grönstruktur tidigt i planeringen av nya områden och därmed säkerställa att det blir så mycket grönt som möjligt i staden.

Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering. Om vi förmår att ta vara på ekosystemtjänster i och kring städer så har dessa mycket stor förmåga att minska de negativa konsekvenserna av dessa utmaningar.

Under de två första stegen i projektet, som genomfördes 2012-2014, har C/O City samlat kunskap, utvecklat verktyg samt identifierat ytterligare behov för att praktiskt kunna implementera ekosystemtjänster i stadsplanering och stadsbyggande, såväl i Sverige som internationellt.

I steg tre kommer projektet att nyttiggöra denna verktygslåda för mångfunktionell, resilient stadsnatur som möter en mängd urbana utmaningar. Projektet innehåller sju delprojekt som tillsammans styr mot en resilient, mångfunktionell stadsnatur som i hög grad förmår leverera növändiga ekosystemtjänster för framtidens städer. Kvantifieringar och värderingar är efterfrågat som beslutsunderlag. Träffsäkerheten och bedömningar behöver underbyggas och verifieras för att öka underlagens trovärdighet.

Projektet C/O City ska:

  1. Vidareutveckla, verifiera och kalibrera de verktyg som togs fram i steg två.
  2. Pröva redskapen skarpt i konkreta pilotprojekt.
  3. Samla och tillgängliggöra kunskap och verktyg för samhällsbyggandets aktörer.

Projektet får stöd av Vinnova och är en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher inom miljö- och hälsofrågor, planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning. Stockholms stad är projektägare.

Den 17 november arrangerade C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova konferensen "Gröna lösningar skapar levande städer", där resultaten från det sexåriga projektet presenterades. Projektet avslutades under vintern 2018.

Läs mer på [C/O Citys hemsida](https://www.cocity.se/), där du även kan ladda ned presentationer från slutkonferensen.

 

Artikel TEMA.4.4.
Senast uppdaterad: 2018-11-13
Kontakt

Dokument

Media